Skattereform for å skape nye arbeidsplasser

Skattereformen diskuteres nå blant våre politikere og enkelte er bekymret at vår tradisjonelle nordiske modell blir truet om vi endrer skattesystemet slik at det blir mindre skatt på næringsvirksomhet, men mer skatt på dyre boliger.

Publisert 07.03.16

Østfold

- Vi kan senke skuldrene.  Sverige og Danmark har allerede langt på vei gjennomført slike endringer. De vil ikke tilbake. Sosialdemokrater over hele Europa har stort sett gjort det samme, sier fungerende regiondirektør Nina Solli.

NHOs forslag vil redusere skatten til de som i hovedsak har plassert formuen i aksjer i stedet for i eiendom. 

-Vi tror at et skattesystem som bidrar til å vri sparingen bort fra det som skaper arbeidsplasser og inn i påkostede eiendommer, ikke hjelper særlig mange med lav inntekt. Derimot vil investeringer i nye arbeidsplasser komme lavinntektsgruppene til gode, sier Solli.

Høy skatt på kapital kan være egnet hvis det er et ønske "å ta de med mest ressurser". Det er derimot ikke det beste virkemiddelet hvis målet er økt omfordeling og å løfte de med minst ressurser.  Det er en nærliggende tanke å bruke skatt på kapital til omfordeling. Få ville valgt et samfunn med ekstreme ulikheter.  Gjennom skattesystemet burde vi da kunne omfordele inntekt mellom kapitaleierne med høye kapitalinntekter i toppen og de uten inntekt i bunnen. Det viser seg at det ikke er så enkelt. Kapital er et vrient skatteobjekt.

Progressiv beskatning av arbeidsinntekter er mulig uten alt for store negative effekter for økonomien. De fleste land har det. Høy skatt på kapital er derimot kostbart fordi kapitalen er svært skattesensitiv. Det betyr at investeringene svekkes når skatten økes, enten gjennom redusert sparing eller ved at kapitalen flyttes til land med lavere skatt. Derfor skattlegger de fleste OECD-land kapitalinntekter med en relativt lav skattesats, og unnlater stort sett å beskatte kapitalbeholdning, med unntak av lite mobile objekter som fast eiendom.

Jo mer omfordeling man ønsker i et land, dess høyere skatteinntekter må til for å finansiere tiltakene for lavinntektsgruppene. De nordiske velferdsstatene er i denne kategorien.