Optimisme blant Østfoldbedriftene

Østfoldbedriftene har blitt mer positiv det siste året og er alt i alt positive til markedssituasjonen nå.

#205

Regiondirektør Roald Gulbrandsen intervju om NHOs Økonomibarometer - NRK 27.6.2017

Publisert 30.06.17

Østfold

Næringslivets økonomibarometer har blitt utarbeidet av NHO siden høsten 2002. Formålet er å ta pulsen på næringslivet. 

Østfoldbedriftene er positive

Utviklingen for Østfoldbedriftene henger godt sammen med utviklingen for landsgjennomsnittet. Når det gjelder forventninger til framtidig markedsutvikling har det vært en økende optimisme gjennom de siste to årene. Optimismen ser ut til å ha holdt seg i 2. kvartal 2017.  

- Flere bedrifter bedømmer markedssituasjonen som god. Østfoldbedrifter er innovative og tilpasningsdyktige. Optimismen blant bedriftene har vart over en lengre periode nå og vi må sørge for å gi lokalbedriftene de beste forutsetningene for å lykkes. Bedriftene ansetter mange mennesker og står for verdiskapningen i fylket vårt, sier regiondirektør Gulbrandsen.

GLAVA er et selskap i Askim med strategi og drift tilpasset norske forhold. Dette er forhold de har jobbet i hver eneste dag siden 1935. GLAVA Isolasjon er markedsleder og totalleverandør av isolasjon og byggesystemer. Produktene er laget av miljøvennlige råvarer, utviklet for å isolere best.

- For GLAVA AS har også salgstall og resultater i 2016 og hittil i 2017 vist en veldig positiv utvikling. 2016 ble rekordgodt og hittil i år ligger vi foran fjoråret. Ut fra det vi hører av ordrereserve fra boligprodusentene forventer vi også en god høst/vinter. Vi er mere usikre for neste år. Vi ser at boligfinansiering er blitt vanskeligere og boligsalget er flatet ut blant annet i Oslo. På sikt vil dette også påvirke igangsettingstallene, sier Jon Karlsen som er adm.direktør i GLAVA.

Slåttland Mek. Industri AS holder til i Rakkestad og er total leverandør av mekaniske løsninger til olje, gass og fiske industrien. Bedriften har utmerket seg med sine innovative løsninger som tiltrekker kunder fra hele verden.

- Store utfordringer ligger foran all næring og industri i tiden som kommer. Nå må vi komme ut av det gamle sporet som selvfølgelig er både trygt og godt, men som ikke holder i forhold til utviklingen og konkurranse internasjonalt. Virkemiddelapparatet er dessuten ikke så gode på å tilpasse seg dette med industri utviklingen så langt, og har vanskelig å kunne «kikke over kanten» for å legge til rette for en ny tid. Vi må tilvenne oss å kunne jobbe smartere, kunne endre oss raskt og ta i bruk ny teknologi, sier Sigurd Slåttland som er adm.direktør i Slåttland Mek. Industri.

Utvikling i vareeksporten

Etter en kraftig vekst på 11 prosent i 2016 begynner vi nå å se en utflating i utviklingen.

- Etter en kraftig vekst i eksport av varer i 2016 ser vi nå en utflating. Dette er ikke unaturlig, samtidig følger vi spent med på utviklingen. En stor andel av sysselsettingen i Østfold er koblet opp mot eksport. Derfor er EØS-avtalen og andre handelsavtaler viktige for bedrifter i fylket", sier Gulbrandsen.

Boligbygging på full fart

Østfold har i flere år hatt en positiv utvikling når det gjelder igangsatte boliger. I 1. kvartal var det en oppgang i antall igangsettelser av boliger, (trendutvikling fra 4. kvartal). Også igangsettingstillatelsene for yrkesbygg utviklet seg positivt i 2016, og den positive utviklingen fortsatte inn i 1. kvartal 2017. Igangsettingstallene for yrkesbygg har hatt store svingninger de siste årene. Store årlige svingninger i tallene for yrkesbygg skyldes ofte igangsetting av større offentlig byggeprosjekter eller i lager og varehandelssektoren.

- Østfold har hatt en stor vekst i boligbygging som er over landsgjennomsnittet. Det er stor aktivitet og utvikling i fylket vårt. Mange av bedriftene innenfor boligbransjen etterspør gode lærlinger med relevant kompetanse", fortsetter Gulbrandsen. 

Arbeidsmarkedet – færre ledige i Østfold

I følge de ferskeste tallene er det nå 3 928 helt ledige i Østfold, 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er 560 færre helt ledige nå sammenlignet med mai i fjor, en nedgang i ledigheten med 12 prosent. Ledigheten har gått ned i mange av de store yrkeskategoriene fra mai i fjor til i år. Antallet ledige med yrkesbakgrunn fra industri har gått ned mest, 138 færre helt ledige fra mai 2016 til mai 2017. I mai måned er ledigheten for unge under 30 år 3,5 prosent, 1 130 helt ledige, en nedgang med 305 personer i forhold til mai 2016. I tillegg deltar 456 unge på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV.

- Vi ser at ledigheten i Østfold synker og at vi har blitt flinkere til å inkludere personer som har falt utenfor, spesielt de yngre. For at denne positive trenden med nedgang i arbeidsledigheten skal fortsette er vi avhengig av å ha et velfungerende næringsliv. Det er bedriftene som ansetter folk flest, avslutter Gulbrandsen.