Sammen for bedre samferdsel i Østfold

Østfold fylkeskommune, LO og NHO talte sammen Østfolds sak under statsbudsjetthøringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

#205

Roald Gulbrandsen, Siv Henriette Jacobsen og Ulf Lervik

Publisert 01.11.17

Østfold

Østfold stilte sterkt sammen og viste tverrpolitisk enighet med fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen, LO distriktssekretær Ulf Lervik og regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold. Vi er fornøyd med at statsbudsjettet 2018 følger opp NTP’en med bevilgninger til en rekke viktige Østfold-prosjekter. Samtidig er det viktig å jobbe for at prosjektene ikke blir forsinket og får tilstrekkelige rammer fremover.     

Under høringen fikk trepartssamarbeidet fra Østfold løftet fram situasjonen for togpendlerne i fylket, behovet for planmidler og arealavklaringer rundt Intercityutbyggingen, utredning om grensekryssende jernbane og påkobling av Østre linje ved Ski stasjon.

De fikk også pekt på behov knyttet til riksvei 19, riksvei 111/22 (tverrforbindelsen) og E18 Vinterbro, samt farleden for Borg havn, forteller trepartssamarbeidet fra Østfold.

Dette ønsker Østfold:

  • Påkobling av Østre linje på Ski skal være ferdigstilt til åpningen av Follobanen.
  • IC til Sarpsborg: planmidlene må inkludere Glomma-kryssing.
  • Ytre IC til Halden; avklaring på båndlagte arealer i Halden.
  • Gods; KVU for Oslo-Gøteborg.
  • Østre linje inn i godspakken.
  • Bedre tilbud til pendlerne.
  • Riksvei 19 må sikres midler nå for samtidig planlegging med IC-utbyggingen.
  • Riksvei 111/22 og Fv 120; tidfeste konseptvalgutredningen (KVU).
  • Ferdigstillelse av E18: Oppstartsmidler til Retvet - Vinterbro.