Skattereformen

Kombinasjonen av høye arbeidskraftkostnader og høy selskapsskatt gjør Norge mindre attraktivt for investeringer og svekker omstillingsevnen i norsk økonomi. Skattebyrden bør flyttes fra selskaps-overskudd til andre skatter som er mindre skadelig for arbeidsplasser og økonomisk vekst. En gjennomgripende reform som fremmer konkurransekraften derfor helt vesentlig for å sikre framtidig vekst, mener NHO.

Publisert 21.10.15

Østfold, Politikk

Skattereform for å øke bedriftenes konkurranseevne

Når Scheel-utvalgets innstilling behandles på Stortinget i høst vil NHO kjempe for at selskapsskatten reduseres til 20% slik at næringslivet får like vilkår som i våre naboland.

Det norske skattesystemet har vært så å si uendret i over 20 år, mens våre naboland har sett en kontinuerlig reduksjon i selskapsskatten. Selskapsskatten er den skatten som er mest veksthemmende, mener NHO og er bekymret for at forslagene vil bli utvannet under behandlingen i Stortinget. NHO vil derfor følge saken tett for å sikre best mulig resultat for våre medlemmer.

Reformpakken som blir framlagt har følgende hovedelement:

  • beholde dagens modell for beskatning av selskaper;
  • sette skattesatsen på alminnelig inntekt ned til 20 prosent; 
  • regelen for begrensning av renter i selskaper foreslås strammet inn;
  • innføre kildeskatt på renter og royalty;
  • innføre merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren;
  • stramme inn avskrivningssatsene for visse driftsmidler (skip mv., personbiler, hoteller mv., startavskrivninger på maskiner mv., husdyrbygg i landbruket);
  • flere fradrag i inntektsskattegrunnlaget for personer foreslås fjernet, for å redusere satsene i inntektsbeskatningen og redusere effektivitetstapet ved beskatning;
  • skille ut eierinntekter som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats. Samtidig foreslås det særskilte skatteregler om at lån fra selskap til aksjonær skal behandles som utbytte.

Kontakt oss

Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Mobil
97662773