Statsbudsjettet 2015

NHO-regiondirektør Espen N. Evensen mener den politiske kursendringen må være sterkere for å styrke næringslivet når den oljedrevne økonomien i restean av landet bremser opp. Men næringslivet er fornøyd med satsing på samferdsel.

Publisert 08.10.14

Østfold, Politikk

-Økonomien i Østfold og fastlands-Norge preges av lavt investeringsnivå og nedbemanninger.  Vi må skape ny investeringslyst i økonomien for å sikre bedriftenes konkurransekraft og etablere de 6 000 arbeidsplasser vi mangler. Her må regjeringen bidra gjennom bl.a. skatteendringer, sier NHOs regiondirektør Espen N Evensen.

Samferdsel

NHO Østfold er godt fornøyd med at regjeringen nå øker tempoet for å følge opp målene i Nasjonal transportplan. Det gir mulighet for å realisere viktige vei- og jernbaneprosjekter for næringslivet.  Det er positivt at det er satt av tilstrekkelige penger for å sikre framdriften i E18 utbyggingen og utbyggingen av dobbeltsporet på jernbanen.

NHO Østfold er glad for at det er satt av 50 millioner kroner til bypakke Nedre Glomma for 2015. Regjeringen har innført bymiljøavtaler som skal erstatte belønningsordningen som gir midler til bypakken. Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Belønningsordningen skal derfor innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. I praksis betyr dette at for byområder som har belønningsavtale ut 2016 vil det ikke inngås nye belønningsavtaler dersom det er aktuelt å inngå bymiljøavtale for 2017 eller tidligere. - Det er viktig at dette ikke fører til usikkerhet eller utsettelser av arbeidene i Nedre Glomma, understreker NHO-direktøren.

22, 5 millioner kroner til fylkesveinettet er bra. Utvidet låneramme til gunstige vilkår øker muligheten for å slippe andre aktører til i veiutbygging.  Det er viktig at fylkeskommunen tar i bruk kompetansen i næringslivet for å få en mer effektiv gjennomføring av veiarbeidene. Selv om etterslepet i forhold til Nasjonal transportplan reduseres, er det helt nødvendig at satsingen økes ytterligere for å ta igjen resten av etterslepet så raskt som mulig. NHO er også fornøyd med økt bruk av alternative finansieringsformer, bl.a. nye OPS-prosjekter.

Lærlingtilskudd, kompetanse og forskning

Regjeringen har kunnskap og skole høyt på sin prioriteringsliste. Da er det skuffende at ikke lærlingtilskuddet øker. I dag får bedriftene et mindre tilskudd enn en skoleplass får.  Vi har stort frafall fra fagopplæringen og utfordringer med arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Det er mangel på lærlingplasser i flere fag i Østfold. Derfor bør virkemidler som kan bidra til å ansette lærlinger og lykkes som seriøs lærebedrift, styrkes. Her hadde NHOs medlemsbedrifter forventet mer. - Kostnadene for viktig kompetanseløft for lærerne kan ikke bæres av elever som ikke får læreplass, sier Evensen.

-Vi er fornøyd med budsjettets fokus på etterutdanning av lærere og vekst på næringsrettet forskning, fortsetter Evensen. – Det er også bra at bedriftenes mulighet til skattefradrag gjennom "SkatteFUNN" for forskning og innovasjon har blitt forbedret.  Likevel ville en økning av timesatsen i stedet for en økning av rammen vært et mer effektivt virkemiddel for mer forskning og utvikling, spesielt i små og mellomstore bedrifter.  – De aller fleste av Østfoldbedrifter har under 25 ansatte – og det er her mye av innovasjonskraften ligger.

Formuesskatt

Reduksjonen i formuesskatten er det største kuttet vi har sett så langt. Det er positivt at reduksjonen først og fremst kommer i skattesatsen som vil ha størst betydning for bedriftene. Men reduksjonen er mindre enn forventet, og vi opplever skuffede medlemmer i dag. Derfor forventer vi en klar forpliktelse til ytterligere nedtrapping av formuesskatten i 2016 og 2017, slik at norske bedriftseiere ikke straffes unødig.

Arbeidsliv og uførereform

-Regjeringens forslag til endringer i trygdesystemet er viktig for at det hele tiden skal lønne seg å jobbe. Dette er en av flere nødvendige endringer som NHO har bedt om for å bygge opp under arbeidslinja, gjøre velferdsordningene våre mer bærekraftige og få flere inn i arbeidslivet. Vi er imidlertid skuffet over at permitteringsreglene ikke endres slik at bedriftene kan unngå å si opp ansatte de vet de snart vil få bruk for. Det er verken heldig for bedriftene eller for arbeidstakerne, sier regiondirektør Evensen.

Nøytral merverdiavgift

Det er positivt at NHO har fått gjennomslag for nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene.  Dette betyr at private bedrifter kan levere tjenester til det offentlige på like vilkår, uten en konkurranseulempe på 25 prosent. Dette vil kunne bidra til vekst i servicenæringene og bidra til økt sysselsetting i en viktig sektor for Østfold.

Momsfri grense for import

Når regjernigen ønsker å heve det særnorske momsfritaket for import, utfordrer det hele handelen og aktivitet i byer og tettsteder slik vi kjenner dem. I Østfold legger det enda en stein til byrden for butikker som forsøker å drive her hvor innslaget av grensehandel allerede er stort. - Hva slags tettsteder ønsker vi fremtiden, og er det ikke allerede nok tomme butikklokaler i byene våre, spør Espen Evensen.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733