Statsbudsjettet 2016 - slik det virker for bedriftene

Budsjettet tar grep for å fremme omstilling, vekst og sysselsetting i lys av reduserte inntekter fra oljenæringen. Kortsiktige og langsiktige tiltak er lagt inn for å stimulere næringslivet og økt sysselsetting.

Publisert 21.10.15

Østfold, Politikk

1.       Skatt/avgifter
Selskapsskatten
reduseres til 25 prosent. Regjeringen varsler reduksjon til 22 prosent i 2018. NHO antyder at skatten bør ned til 20 prosent.  Formueskatten reduseres fra 0,85 til 0,80 prosent, bunnfradraget økes fra 1,2 til 1,4 millioner kroner. Innføringen av nøytral moms for helseforetakene fra 1.1. 2017 er i rute og vil gi full markedsadgang til våre medlemmer. Regjeringen øker grunnrenteskatten for vannkraft med to prosentpoeng. Ny avgiftsøkning for reiselivsbransjen, reiselivsmomsen forslått opp fra 8 til 10 %, CO2-avgiften for Luftfart økes fra 42 øre literen til 108 øre literen.

2.       Kommersialisering og innovasjon
Pre-såkornordningen er endelig inne i budsjettet med 100 millioner kroner, og endret oppdragsbrev til Innovasjon Norge slik at innrettingen av tiltaket blir slik NHO tidligere har foreslått.

3.       Yrkesfagsatsing
Økning i lærlingtilskuddet og Bedriftsintern opplæring (BIO), samt midler til etterutdanning av yrkesfaglærere. – ett skritt i riktig retning mener NHO.

4.       FOU satsing
Skattefunn:
Beløpsgrensen for egenutført FoU foreslås hevet fra 8 millioner kroner til 15 millioner kroner; beløpsgrensen for summen av egenutført FoU og FoU innkjøpt fra godkjente forskningsinstitusjoner foreslås hevet fra 22 millioner kroner til 33 millioner kroner.
Innovasjon Norges miljøteknologiordning får en økt bevilgning på 134,5 millioner kroner.

Kontakt oss

Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Mobil
97662773