Støtte til innovative lærlinger

Regiondirektør Gulbrandsen skriver i Dagsavisen hvorfor vi må satse på "innovative lærling".

#205

Regiondirektør Gulbrandsen skriver hvorfor vi må satse på innovative lærlinger.

Publisert 07.06.18

Østfold

lnnovasjon hos bedrifter starter ofte «på gølvet». Fagarbeideren er avgjørende for den nødvendige omstillingen i fylket vårt. Vi trenger nytenkende lærlinger, og det får vi mer av dersom vi klarer å styrke innovasjonskompetansen blant dem. Derfor foreslår vi en ny tilskuddsordning, Innovativ lærling, for å styrke prosesser med å involvere lærlinger i innovasjonsarbeidet.

Vi har bedt forskningsstiftelsen Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse se på fag- og yrkesopplæringens og fagarbeidernes betydning for bedriftenes innovasjon. Det er dessverre lite forskning på dette området. Men tall fra Skattefunn, som gir skattelette til bedrifters forsknings- og utviklingsarbeid, viser at 45 prosent av alle aktive prosjekter har prosjektdeltakere med fagbrev. Det er verdt å merke seg at antall aktive Skattefunnprosjekter økte fra 126 til 244 i Østfold i perioden 2013 til 2017, noe som er mer enn landsgjennomsnittet.

Dette er sikkert; fagarbeiderne forbedrer og fornyer. De er selvstendige og løsningsorienterte, og mange fagarbeidere etablerer egne bedrifter. De har stor påvirkning for i hvilken grad og hvordan vårt næringsliv utvikler og forbedrer seg. Fagarbeideren spiller en utslagsgivende rolle for vår innovasjonskraft i en tid der omstillingsbehovene er sterkere enn på lenge.

Det er viktig å ha fokus på innovasjon allerede i utdanningsløpet og vi mener at det må gis tilskudd til bedrifter eller opplæringskontor for opplæring og veiledning av lærlinger. Ordningen kan kalles «Innovativ lærling». Det meste av tilskuddet bør gå til opplæring og veiledning i innovasjonsprosesser. Videre bør det også gis tilskudd til innkjøp av utstyr som er nødvendig for slike prosjekter. Ordningen skal rette seg mot opplæring på Vg3-nivå, altså der primært bedriftene er ansvarlige for opplæringen. Tilskuddet bør kunne ligge på mellom 50.000 og 100.000 kroner for hvert prosjektår.

Myndighetene bør gi tilskudd til bedrifter som vil involvere lærlinger i innovasjonsprosjekter. Dette vil styrke en allerede viktig involvering av fagarbeidere i bedrifters innovasjonsprosesser. Utvikling skjer stadig «nedenfra og opp». Bearbeidelser på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder og forbrukere, eller ved at forbedringer initieres og utføres av faglærte arbeidere.

Vi i NHO har sammen med de andre partene i trepartssamarbeidet jobbet for å styrke yrkesfagene. Næringslivet i Østfold er avhengig av gode fagarbeidere, på lik linje med resten av landet. Å involvere lærlinger og fremtidens fagarbeidere i enda større grad i innovasjonsprosesser, vil gi yrkesfagene og lærlingene et ytterligere løft.

Innovasjon betyr å skape noe nytt, til det bedre. Det handler om nyvinning, som samtidig bidrar til en bedre løsning. La oss gi fremtidens fagarbeidere kompetansen og verktøyene for å lykkes med dette. 

Roald Gulbrandsen, regiondirektør NHO Østfold

Kilder: Dagsavisen og Smaalene Avis.