Skolebruksplanen: litt bedre

Klarere realfagssatsing og reduksjon av yrkesfag det er mindre etterspørsel etter er blant justeringene i skolebruksplanen som nå behandles politisk i fylkeskommunen. NHO er blitt hørt på viktige punkter, men fylkeskommunen undervurderer matfagene.

Publisert 10.11.14

Østfold, Kompetanse og utdanning

NHO har langt på vei blitt hørt i arbeidet med skolebruksplanen: arebidskraftbehovet skal tillegges mer vekt. Det gjør at fylkesrådmannen nå anbefaler økt fokus på speseill studiekompetanse, og at enkelte yrkesfag tones ned.

Det er nedfelt som et prinsipp for skolebruksplanen at tilbudsstrukturen og dimensjoneringen av videregående utdanning i større grad skal ta hensyn til behovene i arbeidslivet. Det er et prinsipp som NHO stiller seg bak. Samfunnets ressurser til utdanning må brukes der samfunnet har behov, og ikke i like stor grad der enkeltelever har ønsker. Det krever selvfølgelig en karriereveiledning som bidrar til å realitetsorientere de utdanningssøkende til hva slags arbeidskraft det er behov for.

Bygg- og anlegg anbefales videreført i Halden, og det opprettes ikke media- og kommunikasjonsfag i Halden. Derimot foreslås fortsatt restaurant- og matfag nedlagt, og kapasiteten i hele fylket går ned. - Det er hovedinnvendingen vi har mot fylkesrådmannens forslag, sier regiondirektør Espen N. Evensen i NHO Østfold.

Det er større behov for arbeidskraft i matfagene enn det er i fagene innen musikk, dans og drama. Sammen med NHO Mat og landbruk mobiliserer NHO Østfold for tettere samarbeid mellom næringsmiddelindustrien og skolene. Næringsmiddelbedriftene i Østfold trenger flere medarbeidere med fagutdanning. I tillegg vet vi at Halden vgs leverer gode resultater i matfagene. Derfor mener NHO det sendes feil signaler når den samlede utdanningskapasiteten i matfagene reduseres i fylket, og at tilbudet tas vekk fra Halden. Det er mer kostnadskrevende å etablere og drive restaurant og matfag enn flere andre fag, men totalkostnaden av å utdanne i utakt med arbeidskraftbehovet er enda høyere.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733