Næringslivet i Rogaland

Publisert 28.04.15

Rogaland

Næringslivet i Rogaland på 5 minutter

Flinke folk, mangfold og høy kvalitet

Næringslivet i Rogaland er preget av større variasjon enn man kan få inntrykk av. Oljeindustrien, med både operatørselskap, gass-distribusjon og serviceindustrien, er selvsagt en svært viktig del av dette, men ikke uttømmende. Rogaland har en høy andel av aktive eiere og næringslivet her er preget av mange små og mellomstore bedrifter med privat eierskap.

Landets største matfylke

Rogaland er Norges største matfylke; som produserer mest mat og har flest aktører gjennom hele verdikjeden. Bedrifter som Nortura, Tine, Felleskjøpet Rogaland Agder, Prima Jæren og Fatland har mye av sin produksjonskapasitet her. Det samme gjelder for Marine Harvest, Skretting og Grieg Seafood – ledende leverandører av sjømat.

Rogaland er arenaen for mye av forskningsaktivitetene knyttet til både sjømat og landbruk. Vi har en nasjonal klynge for matforskning på Måltidets Hus på Ullandhaug. Ewos og Skretting er ledende på utvikling av dyre- og fiskefor og Egersund Group er en stor leverandør av utstyr til fiskenæringen.

Lange tradisjoner med mekanisk industri

Fremragende mekaniske bedrifter er etablert i Rogaland. I første rekke med Kverneland Group, en leverandør av landbruksteknologi med aktivitet i 80 land, men der mye av nøkkelproduksjonen fortsatt foregår på Øksnevad.

I tillegg er det en lang rekke mekaniske verksteder som i første rekke produserer avansert utstyr for oljeindustrien, som Gjesdal Mekaniske, Årdal Mekaniske, Malm-Orstad og Aarbakke, for å nevne noen få. De har også en utstrakt eksport-aktivitet og utmerker seg med avanserte maskiner, dyktige operatører og svært høyt nivå på presisjon, effektivitet og leveringssikkerhet.

Oljeteknologi

Klyngen av mekaniske bedrifter har vært avgjørende for fremveksten av rogalandske teknologibedrifter som utvikler og leverer oljeteknologi på et svært høyt nivå. Særlig innenfor brønnservice-segmentet, og for løsninger som gir økt oljeutvinning, er rogalandsbedrifter langt fremme. Også innenfor drift, vedlikehold og effektive subseaoperasjoner markerer vi oss. Flere av disse har et betydelig innslag av internasjonal aktivitet og bidrar til Norges handelsoverskudd. Norge hadde i 2014 internasjonalt salg av oljeteknologi for 200 milliarder kroner (kilde: EY), like mye som all annen landbasert eksport til sammen.

Underskogen av lokale teknologibedrifter supplerer på en god måte de mange utenlandske serviceselskapene som har sine norske filialkontorer i Rogaland. Disse er gjennomgående store arbeidsgivere som har avgjørende betydning for en effektiv utvikling av norsk sokkel og gjør at Norge i dag er: 1. Verdens mest miljø-effektive oljeprodusent, 2. har verdens høyeste utvinningsgrad og 3. verdensmester i leting etter olje og gass.

Innovasjons-, venture- og finansmiljøene

Rogaland er et godt sted å utvikle og kommersialisere ny olje- og gassteknologi, mye takket være det gode samarbeidet mellom små innovatører, store, internasjonale serviceselskap og operatørselskapene. En viktig bi-effekt av dette er at mange rogalandske teknologibedrifter blir kjøpt opp av de store serviceselskapene og på den måten når verdensmarkedet med sin teknologi.

Disse oppkjøpene bidrar til en viss grad til likviditet og kompetanse inn i oppstarts- og innovasjonsmiljøene, og Ipark på Ullandhaug er et godt miljø for oppstart og utvikling av nystartede bedrifter. De senere årene har også Innovation Dock og Mess & Order kommet til og er et viktig og nødvendig supplement til dette.

Oppstartsmiljøene er viktige for å skape ny næring. Med forskningsmiljøer som IRIS på Ullandhaug og Polytec i Haugesund har fylket også en god, akademisk katalysator for kommersialisering av ny teknologi innenfor en rekke segmenter. Universitetet i Stavanger – UiS – spiller også en viktig rolle her sammen med Høyskolen i nordfylket – HSH.  

Videre har Rogaland fostret flere kompetente miljøer som utvikler og selger videre selskap – PE Hus. HitecVision er det fremste av disse med en historikk og aktivitet som viser igjen - også internasjonalt. Energy Ventures er også et miljø som etter hvert forvalter mye penger på en konkurransedyktig måte, sammen med flere mindre investeringsmiljøer.

Samspillet med finansnæringen, viktige banker og aktive private investorer er et viktig suksess-kriterium for næringslivet i Rogaland, og både store nasjonale og internasjonale banker samt dyktige regionale banker bidrar til dette.

Statoil

Statoil er Rogalands største og viktigste arbeidsgiver. Statoil er operatør for 60 % av all produksjon på norsk sokkel. I tillegg er selskapet en betydelig internasjonal aktør og listes blant verdens største og viktigste energiselskap. Selskapet har ledende kompetanse på å lete etter og utvinner olje og gass og har blitt kåret til verdens beste leteselskap flere ganger.

Et stort fornybarfylke

I tillegg til olje- og gassproduksjon er Statoil i ferd med å bli en internasjonal aktør innenfor fornybar kraft. Selskapet, med sin sterke kompetanse innenfor ledelse av avanserte utbyggingsprosjekter offshore, er særlig godt rustet til å bygge ut offshore vindkraft.

Med det blir de en aktør i en svært viktig rogalandsk tradisjon knyttet til produksjon og distribusjon av fornybar strøm. Herfra blir det også lagt høy-kapasitets eksportkabler for kraft, som gjør at Rogaland blir en leverandør av helt ren kraft til fastlands-Europa og Storbritannia.

På samme måte er Rogaland en sentral aktør i det europeiske gassmarkedet. Selskapet Gassco på Karmøy opererer de store gassrørledningene fra norsk sokkel til Europa. Energiverdien av norsk gass-eksport tilsvarer energien produsert av 152 000 vindmøller (kilde: Norsk Olje og Gass). Norge og Rogaland er dermed den viktigste gassleverandøren i det europeiske energimarkedet.

Med Norsk Vindenergi sin satsing på Jæren har også Rogaland blitt et viktig fylke for vindkraft.

Fylket er en av landets ledende leverandører av vannkraft, og her er både Haugaland Kraft og Lyse viktige aktører. De har også tatt kraftdistribusjonen videre og utviklet tilliggende tjenester, i første rekke tilknyttet datafiber; TV, telefoni og alarmtjenester. Gjennom plattformen Altibox har Lyse blitt Norges nest største teleselskap. I disse dager utvikles tjenesten videre i enda flere retninger; både med internasjonal distribusjon og gjennom utvikling av såkalte telehelsetjenester.

IT industrien – viktigere enn mange tror

I tillegg til Lyses nasjonalt ledende IT-satsing er Rogaland vertskap for flere internasjonale selskaper sin IT satsing og -utvikling. Dette er i særlig grad relatert til IT teknologi for olje- og gassindustrien, men også innenfor andre områder. På Rennesøy bygges Green Mountain; et fjellanlegg for datalagring av internasjonalt format.

Metallproduksjon og bearbeidelse

Hydro Aluminium på Karmøy har vært en stor produsent av aluminium i mange år. Nå går fabrikken inn i en ny fase når de, med støtte fra ENOVA, tar et kvantesprang i energi-effektivitet med en ny produksjonslinje. Tilgang på ren vannkraft har vært avgjørende for Hydros lange industritradisjon på Karmøy. I kjølvannet har Hydro har det vokst frem sterke miljøer for bearbeiding av aluminium, så som Marine Aluminium og Hydal. I Sauda har Eramet kontinuerlig vært i forkant av utviklingen som et svært moderne og miljø-effektivt smelteverk.

Flinke entreprenører

Rogaland har en svært godt utviklet entreprenørnæring; både innenfor anlegg, næringsbygg og bolighus. Jadarhus og Øster Hus-gruppen er nasjonale leverandører. Block-Berge er markedsleder innenfor betongelementer til næringsbygg. På samme måte er Nordan på Moi markedsleder på kvalitetsvinduer, med internasjonal satsing på toppen. Rogalandsk byggekunst har i aller høyeste grad internasjonalt potensiale.

Reiseliv og turisme

Rogaland har en av Nord-Europas mest berømte fjellformasjoner – Prekestolen. Det er et dokumentert, godt trekkplaster, og sammen med Kongeparken og den flotte naturen vi har er det et godt fundament for en fremoverlent reiselivsbransje. Mye jobbrelatert aktivitet og reising har bidratt til oppbygging av en profesjonell og svært god overnattings- og restaurantbransje. Rogaland har gode forutsetninger for å vokse mye innenfor reiseliv.

Maritim sektor

Fylket har en betydelig maritim sektor. Fra Østensjø, Solstad og Møksters store satsing på offshore fartøy, Deep Ocean og Ocean Installer på subsea-konstruksjon og til Tide-rederienes innovative satsing på batteriferjer og miljøvennlige RORO fartøy til kystnær varefrakt.

Effektiv tjenesteproduksjon

En dynamisk bo- og arbeidsregion understøttes av et effektivt detaljhandel og tjenesteapparat. Fra store kjeder med nasjonal eksponering til dyktige frisører, bilforhandlere og håndverkere. Herunder følger også en profesjonell servicebransje, som drifter kantiner og bygg over hele landet med utgangspunkt i Rogaland.

Oppsummert

Rogaland er et viktig nærings- og verdiskapingsfylke. Vi representerer et forbausende stort mangfold og ikke minst har vi flinke eiere og folk som er vant med å omstille seg og ta i et ekstra tak når det gjelder. Ta gjerne kontakt med oss på NHO Rogaland om dere ønsker mer informasjon om næringslivet vårt.

Svein Olav Simonsen
NHO Rogaland