6 grunner til at vi trenger Nord-Jæren kommune

Sola, Sandnes og Stavanger bør bli én sterk kommune. Ikke av hensyn til oss, men for at barna og barnebarna våre skal ha like gode muligheter som vi har.

#205

Utsikt over Sola, Sandnes og Stavanger kommune. Fotograf: Tormod Andreassen

Publisert 20.05.16

Rogaland

1. Vi vil gjerne ha det like godt som vi har det i dag

Vi må tilpasse oss en tøffere økonomisk virkelighet. En oljejobb har gitt 14 millioner i omsetning per hode. Tilsvarende tall for fiskeoppdrett, som er en svært effektiv næring, er mindre enn 1/10. For reiseliv mindre enn 1/20 av det vi har hatt i oljå. De nye jobbene vi skal og må lykkes med å skape, vil gi mye mindre i kassen enn de vi har hatt.

Alle kommunene kutter nå i budsjettene for å tilpasse seg lavere inntekter, høyere ledighet og høyere sosialutgifter. Sandnes kutter for eksempel nå 185 millioner i skole, helse og eldreomsorg, og det vil komme mer.

Da må vi rigge kommunene slik at mer av kuttene kommer på administrasjon og byråkrati – slik at vi kan opprettholde det gode tjenestetilbudet og skjerme de aller viktigste og mest sårbare.

2. Større kommuner er mindre byråkratiske

Det er en kjensgjerning at større kommuner drives mer effektivt. (Se SSB.no sine KOSTRA-tall) Selv om alle kommunene rundt her driver godt sammenlignet med resten landet, er det masse å hente; på å samle administrative tjenester, men ikke minst på å bygge sterkere fagetater. I dag har vi eldrebølge, innvandringsbølge og en offentlig skole der for mange faller utenfor. Dette er utfordringer som krever spesialkompetanse og sterke fagmiljøer. I tillegg må det være nok lærere, sykepleiere, psykiatere og andre "produsenter" til å sørge for at alle – også de aller svakeste – blir godt ivaretatt.

Når de fleste fremsynte politikerne på Nord-Jæren går inn for en kommunereform er det fordi de ser at de ikke vil være i stand til å møte disse utfordringene i fremtiden.

For det er det det handler om. Å rigge oss for at dette skal være den beste bo- og arbeidsregionen i verdens beste land å bo og jobbe.

3. Vi må tenke større for å tiltrekke oss nye arbeidsplasser 

Da må vi skape nye arbeidsplasser og lage ting verden vil ha, som vi gjør på Forus. I toppårene jobbet det 45000 mennesker på Forus – målet er at det skal være en verdensledende industriklynge med 90000 arbeidsplasser – dobbelt så mange i dag. Da trenger Forus å forvaltes på en helhetlig og profesjonell måte.  I dag er Forus en gjøkunge. Området er delt mellom tre kommuner, med hver sin forvaltning, hver sine parkeringsbestemmelser og ideer om hva området skal være.

Det er for eksempel ti år siden IKEA begynte å jobbe med relokalisering, de begynte på likt på Forus og i Kristiansand. I Kristiansand har det nye IKEA varehuset vært åpent i 5 år; hos oss har de enda ikke begynt å bygge. Annen virksomhet rammes av de samme utfordringene. Det er ikke nødvendigvis kommunene sin skyld, for hver for seg kan de prøve. Det hjelper bare ikke når alt blir tusen ganger mer komplisert med en tre-deling. Vi trenger å tenke større enn hver enkelt kommune gjør i dag. Vi trenger større kommuner på Nord-Jæren for å tilrettelegge for nye, varige arbeidsplasser.

4. Vi er i verdensmesterskapet

Vi er en internasjonal region. Vi jobber over hele verden. Selskap – og mennesker –fra hele verden er etablert her. Mange av disse kunne vært hvor som helst i verden og de flytter fort og lett der rammevilkårene er best. Da nytter det ikke å snakke om interkommunal konkurranse. Globale bedrifter er ikke interessert i om Klepp og Sola konkurrerer seg imellom; de konkurrerer i verdensmesterskapet. Det må vi også gjøre i fortsettelsen, og nå er det enda viktigere enn før.

Av 900 milliarder i eksportinntekter i 2014 (kilde: ssb.no) kom 500 milliarder fra olje og gass og EY har estimert at 200 milliarder kom fra eksport av teknologi til olje- og gassproduksjon. Det er altså like mye eksport av oljeteknologi som all annen eksport til sammen – fisken inkludert.

Da trenger vi store og profesjonelle kommuner som forstår at vi må legge til rette for å konkurrere i verdensmesterskapet – at kretsmesterskapet ikke er relevant.

5. Regionreformen vil kreve større og mer profesjonelle kommuner

Samtidig med at vi diskuterer størrelsen på kommunene våre jobbes det med en regionreform. En svært realistisk variant er at vestlandsfylkene blir en sterk region, en region som blir en formidabel kraft med landets viktigste arbeidsplasser, verdiskaping og over 1 million mennesker – 3 ganger så stort som Rogaland er i dag. Da flytter maktbasen nordover og den nærheten vi har til fylkesadministrasjonen – og fylkesmannsembete vi har i dag vil kreve mer å opprettholde. En vestlandsregion gir utrolige muligheter; for å skape nye vekstnæringer, jobber og velstand. Men det vil også kreve at vi har profesjonelle og store nok kommuner til at vi kan balansere det relative maktforholdet vi har i dag. Og husk at en regionreform skal ikke stemmes over; dette vil bli bestemt i Oslo, av politikere som gjør objektive vurderinger av mulighetene. 

6. Den beste bo- og arbeidsregionen i verdens beste land

Å fortsette som før betyr ikke at ting blir som før. Tvert imot vil kommunenes lokaldemokratiske makt svekkes dramatisk, om man ikke velger å slå sammen, lage sterkere og mer robuste kommuner som favner naturlige bo- og arbeidsregioner. Vi skal profesjonalisere. Ikke av hensynet til oss, men for at barna og barnebarna våre skal ha like gode muligheter som vi har. Til å ha spennende, gode og lønnsomme arbeidsplasser. Til å kunne bo i den beste bo- og arbeidsregionen i verdens beste land. 

Av: Svein Olav Simonsen, regiondirektør i NHO Rogaland 

Kontakt oss