Sola på topp og rogalandskommuner scorer godt i NHOs KommuneNM 2015

Sola kommune topper NHOs KommuneNM 2015. Stavanger følger på 3. plass og Sandnes på 7. plass av landets 428 kommuner

Publisert 06.08.15

Rogaland

•             Alle de seks næringsregionene i fylket er inne blant de 25 beste av landet 77 næringsregioner. Nord-Jæren kommer på 2. plass i analysen. Jæren kommer på 5. plass. Haugalandet ender på 13. plass. Mens Indre Haugalandet, Dalane og Ryfylke eder på henholdsvis 21.,23. og 25. plass.

•             Rogaland utmerker seg med en ung befolkning, særlig i byene og bynære kommuner.

Undersøkelsen viser at kommuner og regioner i de største by-områdene rangeres høyest. Disse områdene har de sterkeste arbeidsmarkedene, god befolkningsvekst og -profil, høyest kompetansenivå og best økonomisk grunnlag.

Det er også et klart trekk at kommuner med stor avstand til byområder rangeres lavest på de samme indikatorene. 

Lokale og regionale utviklingstrekk er resultat av beslutninger som tas av enkeltindivider, bedrifter og myndigheter – både sentralt og lokalt. Samtidig har kommunesektoren har et særskilt ansvar og oppgaver når det gjelder å legge til rette for vekst og utvikling.

Vi etterlyser grep som bedre realiserer vekstpotensialet rundt de store bo- og arbeidsmarkedsregionene. Mange steder erfarer man nå voksesmerter i form av press på arbeidsmarked, boligmarked og infrastruktur. 

NHO Rogaland mener at vi må:

•             Forsere utbyggingen av nye og bedre transportløsninger: Effektive transportløsninger er en nøkkel for både å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene og for å koble dem sammen.

•             Sikre en mer treffsikker boligpolitikk/-bygging: Bedre tilgang på boligarealer og en effektiv byggepolitikk vil være nødvendig for å dempe prispresset i boligmarkedet og sikre en balansert utvikling i norsk økonomi.

•             I arbeidet med en ny forvaltningsstruktur: Et regionalt perspektiv er nødvendig når folk og næringsliv i økende grad har regionen som virkeområde. Tilsvarende skaper også mange statlige innsigelsesinstanser ineffektiv og suboptimal gjennomføring av mange utviklingsprosjekter.

•             Sette byutvikling høyere på dagsorden: Byregionene - uavhengig av hvor man er i landet - har styrket sin rolle for bedriftslokalisering. Etablering av kompetanseklynger og tilgang på arbeidskraft, nettverk og intellektuell kapital er i stadig økende grad sentrale drivkrefter i næringsutviklingen.

 

Vedlagt finner du detaljert talloppstilling  for enkeltkommuner og regioner i Rogaland. Vi vedlegger også en oversikt over alle landets kommuner. Endelig vil du også finne analysedokumentet med utdypende kommentarer .

Om NHOs KommuneNM:

NHOs KommuneNM 2015 inneholder et sett av indikatorer knyttet til norske kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet på viktige samfunnsområder:

•             Arbeidsmarked (sysselsettingsandel, sykefravær, uførhet, arbeidsledige og arbeidsmarkedsintegrasjon)

•             Demografi (befolkningsvekst, unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken, netto innflytting og aldring)

•             Kommuneøkonomi  (Kommunale administrasjonsutgifter, eiendomsskatt fra næringseiendom i gjennomsnitt per sysselsatt,  Kommuneinntekter i forhold til utgifter, kommunens kjøp av private tjenester som andel av driftsutgifter, kommunal betalingsevne)

•             Kompetanse (Andel sysselsatte med minst fire års høyere utdanning, andel sysselsatte med bestått fagprøve, andel sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning (opptil 4 år))

•             Næringsliv (Verdiskaping, nyetableringer, inntektsnivå, privat sysselsetting, privat sysselsettingsvekst).

Her finner du detaljert talloppstilling  for enkeltkommuner og regioner i Rogaland,  en oversikt over alle landets kommuner og en beskrivelse av de ulike malekriteriene.  Endelig vil du også finne vedlagt analysedokumentet med ytterligere kommentarer. Du kan også se den interaktive oppstillingen av analyseresultatene her: http://www.nho.no/kommunekaringer/

For ytterligere kommentarer - vennligst ta kontakt med: 

Hallvard Ween
Regiondirektør NHO Rogaland
Mobil +47 91 38 08 17
hallvard.ween@nho.no