Vi meiner

Her finn du mellom anna kronikkar og andre meningsytringar frå NHO Sogn og Fjordane.

Nyheter

 • Ei utvikling vi ikkje kan stogge

  For kring eitt år sidan sette NHO-sjef Kristin Skogen Lund seg inn i ein Uber Black-bil. VG var med. Bileta og NHO sin årskonferanse 2016 blei startskotet for debatten om delingsøkonomi i Norge. Reaksjonane på køyreturen var både positive og mindre positive.

  24. februar 2017
 • Den norske potensial

  Eit skifte frå bruk av fossile til fornybare råstoff er ein føresetnad for det såkalla lågutsleppsamfunnet.

  8. juni 2016
 • Godt nytt om skattekutt

  NHO Sogn og Fjordane er svært nøgd med høyringsnotatet som regjeringa no har lagt fram.

  30. juli 2015
 • Nødvendige strukturendringar

  Norge har over lengre tid opplevd ei auke i folketalet med konsentrasjon i byar og bynære strøk. Fram mot 2040 ventar ein vekst i alle fylka, men det er store skilnadar mellom regionane.

  11. mai 2015
 • Seriøse bedrifter har lærlingar

  Eitt av forslaga i regjeringa sin strategi, er å innføre lærlingklausular i offentlege tilbod. Bedrifter som har offentlege oppdrag, må ha lærlingar på det aktuelle oppdraget. Dette er veldig positivt, og noko vi har etterspurt lenge.

  12. februar 2015
 • Ferjefri E39 for heile Vestlandet

  VG skriv 7. januar om ei ny analyse gjort av Handelshøgskulen BI og professor Torgeir Reve, som tar for seg dei næringsøkonomiske effektane av utbygginga av veg på Vestlandet og ferjefri E39. VG vil ha det til at" analysen vil gi jubel i Haugesund, Stavanger, Bergen og Ålesund - men ikke i Sogn og Fjordane."

  9. januar 2015
 • Helse som næring

  Helsenæringa er eit heilt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Med særs høgt forskingsbidrag og stor eksportdel har den eit enormt potensial.

  14. juni 2016
 • Havbruk – ei framtidsnæring

  Først; la oss vere samde om at dersom vi skal produsere og leve av noko her i dette landet så er det slik at all produksjon gir avtrykk og konsekvensar! Ein produserer ingenting av luft og kjærleik.

  15. mars 2016
 • Store kommunar og lokal velferd

  NHO har foreslått at 77 større kommunar bør erstatte dagens 428. Dagens regionale bu- og arbeidsmarknader har vakst enormt sidan 1960-åra, då dagens kommunegrenser blei bestemt.

  22. september 2015
 • Målretta opplæring

  NHO Sogn og Fjordane meiner at ein må satse på skreddarsydde opplæringsopplegg der målgruppa er innvandrarar eller menneske som av ulike årsaker har vore lenge utanfor arbeidslivet.

  30. juli 2015
 • Tettare samarbeid mellom næringsliv og utdanning

  I Aftenposten 15. mars kunne vi lese om NHO sitt ferske kompetansebarometer, der det kjem fram at ni av ti bedrifter meiner at kvaliteten på dei ulike studium vil bli styrka gjennom eit tettare samarbeid med næringslivet.

  18. mars 2015
 • Vi må fornye ei lov frå 1977!

  Onsdag 28. februar vil YS, LO, Unio og Fagforbundet streike mot Regjeringa sitt framlegg til endringar i Arbeidsmiljølova (AML), endringar som tilpassar lova til dagens samfunns- og næringsliv, og som gir auka fleksibilitet både for arbeidsgjevarar og arbeidstakarar.

  26. januar 2015
 • Ja, til ein verdig slutt på arbeidslivet

  Regjeringa foreslår å heve aldersgrensa til 72 år, med intensjon om seinare å auke den til 75 år. Det blir dessutan opna for å auke den bedriftsinterne aldersgrensa frå 67 år i dag til 70 år. Både NHO og LO er sterkt imot endringane.

  5. desember 2014
 • Etabler ein sterk vestnorsk region

  NHO både nasjonalt og regionalt er tydeleg på at vi på prinsipielt grunnlag ønskjer berre to forvaltningsnivå i Norge.

  8. juni 2016
 • Hei, du! Du, ja!

  NHO satsinga Ringar i Vatnet har som mål å få flest muleg av NHO sine medlemsbedrifter til å tilsetje menneske som av ulike årsaker har hamna utanfor arbeidslivet.

  22. februar 2016
 • Skap mindre alkoholbyråkrati!

  Frå årsskiftet kan kommunepolitikarane i Sogn og Fjordane forenkle kvardagen for serveringsbransjen.

  14. september 2015
 • Kva vil du bli?

  Søknadsfristen for vidaregåande opplæring nærmar seg, og rundt 60.000 ungdom står føre eit stort og viktig val.

  19. februar 2015