1. juli endres Arbeidsmiljøloven

I statsråd fredag ble det bestemt at endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli i år.

- Flere personer får mulighet til å prøve seg i arbeid, og til å jobbe lenger, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp). Foto: Fredrik Bjerknes

Publisert 27.04.15

Telemark

– NHO har jobbet for å få til gode overgangsordninger for bedriftsfastsatt aldersgrense. At bedriftene har tid til å forberede seg på det nye regelverket er helt nødvendig, sier Nikolai Boye, direktør i NHO Telemark.

I statsråd ble det fastsatt at hvis en bedrift har en bedriftsintern aldersgrense på under 70 år, kan de beholde denne til 1. juli neste år.

De bedriftene som i dag har 70-årsgrense vil imidlertid få hevet aldersgrensen til 72 år allerede fra 1. juli 2015.

Dette er endringene som trer i kraft 1. juli:

  • En ny, generell adgang til midlertidig ansettelse i tolv måneder. Arbeidsgiver får en karantene hvis arbeidsforholdet ikke videreføres, og en kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig i virksomheten etter denne regelen.
  • Gjeldende hovedregel om midlertidig ansettelse videreføres, men forenkles, uten at dette innebærer noen realitetsendring.
  • ”Fireårsregelen” reduseres til tre år for sammenhengende ansettelser i vikariat eller på generelt grunnlag. Den nye treårsregelen gjelder kun for arbeidsavtaler som inngås etter ikrafttredelsen.For øvrig videreføres den gjeldende fireårsregelen.
  • Arbeidstidsbestemmelsene gir større mulighet til å disponere arbeidstiden slik det passer den enkelte arbeidstaker og den enkelte arbeidsplass. Endringene innebærer ikke flere arbeidstimer, mer overtid eller mer søndagsarbeid totalt.
  • Grensene for gjennomsnittsberegning av den daglige alminnelige arbeidstid økes noe, og den lokale handlefriheten til å fordele overtidsarbeid blir også større. Etter avtale kan det arbeides flere søn- og helgedager etter hverandre enn før lovendringen.
  • Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får adgang til å gi dispensasjon til langturnuser og andre alternative arbeidstidsordninger for helse- og omsorgsarbeid, vakt og overvåkning og visse pendlersituasjoner også når partene har kompetanse til å etablere den aktuelle arbeidstidsordningen ved tariffavtale.
  • Arbeidsmiljølovens aldersgrense heves fra 70 til 72 år. Samtidig innføres en nedre grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser. En ”sikkerhetsventil” vil fortsatt åpne for at det kan settes lavere aldersgrenser enn 70 år, men kun når det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.
  • Etablerte bedriftsinterne ordninger med lavere aldersgrenser enn 70 år kan beholdes i inntil ett år etter 1. juli 2015, såfremt de er etablert før dette tidspunktet. Hvis de har grunnlag i tariffavtale, kan de beholdes inntil tariffavtalen utløper.
  • Økte strafferammer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

Spørsmål og svar om arbeidsmiljøloven.

Nytt om arbeidstid.