Bioindustri til Telemark

Norge og Telemark har svært gode forutsetninger for en bærekraftig industriell produksjon av mat, fôr og produkter til en økende global befolkning.

Solen skinner gjennom furuskog

Furuskog Fotograf: Istockphoto

Publisert 06.06.16

Telemark

-Et skifte fra bruk av fossile til fornybare råstoff er en forutsetning for lavutslippssamfunnet. Vi må over fra en "bruk-og kastøkonomi" til en gjenbruks- og bioøkonomi med redusert klimaspor, sier Nikolai Boye.

Lavere energibruk og bedre utnyttelse av alt er avgjørende for økt velferd til en stadig økende befolkning. Det norske potensialet for omstilling og vekst ligger i en fremvoksende bioøkonomi hvor næringslivet baserer seg på biologisk fornybare ressurser som konverteres til mat, fôr, kjemikalier, materialer, bioenergi, biofarma etc.

En bedre utnyttelse og gjenbruk av råstoffer danner grunnlag for en ny, lønnsom og bærekraftig industri i Norge. Vi har råvarene, energien, teknologien og kompetansen. I tillegg har vi en kultur for samhandling og en sterk finansiell posisjon.

Når rester fra én produksjonsprosess inngår som råstoff og grunnlagsmaterialer i en ny, dannes lønnsomme verdikjeder. Først i kjeden er sikker matproduksjon, så fôr og biomaterialer og til slutt energi eller gjødsel. Slik utnyttes alt råstoff med minimalt klimaspor. Lønnsomme bedrifter som selger bearbeidede varer og tjenester basert på biomasse etableres, og flere arbeidsplasser over hele landet skapes.

Telemark har store naturgitte fortrinn. Selv med begrensede landbruksarealer, er Telemarks landbruk viktig som råvareprodusent til matindustrien, og spiller en stor rolle både som arbeidsgiver og verdiskaper i vårt fylke. Skog og treforedlingsindustri har enorme uutnyttede ressurser, inklusive uutnyttet restråstoff. Dette gir et betydelig potensial for økt verdiskaping i produksjon av biodrivstoff, byggematerialer, biomaterialer, helse- og farmasøytiske produkter samt bioenergi. Sett fra et råvareperspektiv og med et stort og voksende hjemmemarked er det et svært godt grunnlag for en nasjonal satsing innen bioøkonomi.

Det er flere forhold som må på plass for å lykkes med en nasjonal industri basert på bioøkonomien. Det må først og fremst etableres en klar visjon om å skape en ny, bærekraftig og høyteknologisk industri basert på våre naturgitte bioressurser. Skal en så oppfylle visjonen må flere viktige faktorer som utvikles i samspill. Norge må ha et næringsliv som ser økonomiske muligheter i et grønt skifte, og en bioøkonomi hvor teknologi og kompetanse for å løse komplekse produksjonsutfordringer er det norske konkurransefortrinnet. Næringslivet må sikres forutsigbare rammebetingelser i en nasjonal satsing på bioøkonomien.

Dette må følges opp av det offentlige virkemiddelapparatet ved Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA og ENOVA, slik at både nye og etablerte bedrifter har økonomiske- og skattemessige insentiver for å satse. Politikere og myndighetene må satse og investere over tid på næringsrelevant kompetanse, slik at utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøene kan initiere langsiktig kunnskaps- og forretningsutvikling med forutsigbare rammebetingelser. -Politikernes første mulighet i nær fremtid er Regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for bioøkonomi og den kommende industrimeldingen, mener Boye.