Næringsutvikling og omdømmebygging

Regiondirektør NHO Nikolai Boye holdt innlegg om omdømmebygging og næringsliv på Naturvernforbundet i Grenlands 100 års Jubileums-seminar med tittel "Bybane og byutvikling i Grenland.

Tog trikkmateriell til bybane i Grenland og på Bratsbergbanen

Publisert 19.09.14

Telemark

Boye pekte på at vi i NHO Telemark i de siste årene vært opptatt av hvordan vi kan være med å stimulere til vekst og utvikling i fylket og dermed skape attraksjonskraft. Grenland er et sentralt nav i hele fylkes utvikling. Det er så enkelt at det som er godt for Grenland også er godt for utviklingen i fylket for øvrig. Våre samfunnsregnskaper viser at 1 industriarbeidsplass genererer 5 andre arbeidsplasser i leverandørkjeden.

Grenland trenger økt næringsutvikling i sentrum. Det er kun næringsutvikling som kan danne grunnlag for ny vekst i tilflytting, etablering og verdiskaping. Vekstkraften er stor. Derfor må det satses på tiltak som i første rekke fremmer en bærekraftig og positiv utvikling.

I den nye areal- og transportplan for Grenland er det en målsetting om å løfte befolkningsveksten opp til landsgjennomsnittet. Det betyr i klare tall 19.000 nye innbyggere innen 2025. Veksten i de neste 30 årene vil være størst i byregionene som følge av en økning i folketallet på 1 million mennesker.  Og Grenland er en av Norges 20 største byregioner. Da må vi tilrettelegge allerede nå og skape attraksjonskraft.

Et velfungerende og godt utbygget transport -og logistikksystem er den viktigste forutsetning for vekstkraftige og konkurranseutsatte bedrifter i Grenland. Da må vi først og fremst løse de store trafikale utfordringene, som gjør det lett å komme til, gjennom, fra og ikke minst internt i Grenland. Dette vil skape flyt i trafikken og gi regionen bedret attraktivitet, omdømme og verdiskaping.

Ett tiltak her er den vedtatte bypakke Grenland. NHO Telemark støtter denne fordi den legger opp til brede kollektive løsninger med buss, gang og sykkelstier, kollektivfelt som i første av tre trinn vil lette både private og næringslivets transporter og redusere utslipp av klimagasser.  

Et nytt tiltak er å ta i bruk den gamle jernbanestrekningen mellom Brevik og Nylende i Skien til bybane. Dette vil også revitalisere Bratsbergbanen mellom Skien og Notodden. Skinnegangen ligger allerede på plass, og ved hjelp av rimelige midler bør denne kunne tas i bruk. Dette vil skape attraksjonskraft for etablering.

Sier Nikolai Boye.