Positive markedsutsikter for Telemark og tegn på økte investeringer

Til tross for dårlige utsikter i landet, skiller Telemark seg ut både med stabil markedssituasjon og positiv markedsutsikt for 2016.

Publisert 24.09.15

Telemark

-Eksportbedrifter i Telemark kan  kompensere for noe av problemene hos oljeleverandørindustrien. En lav oljepris er hardt for norsk økonomi, men gir positive utslag hos europeiske handelspartnere som må kjøpe olje. Disse landene får større kjøpekraft. Det vil gi økt etterspørselen etter produkter fra Telemark og resten av fastlands-Norge. En lav kronekurs har gitt forbedret konkurranseevnen for norske eksportbedrifter og gir store muligheter for raskere omstilling for norsk næringsliv, understreker regiondirektør Boye 

-Det synes også å være forsiktige tegn til økte investeringer,  men norsk økonomi er nå veldig utsatt – utviklingen kan lett bli betydelig svakere. Det er derfor  viktig at norske bedrifter får gode muligheter til å konkurrere internasjonalt.  Det blir krevende dersom det oppstår usikkerhet om innføringen av et bedriftsskattesystem som er tilpasset utviklingen internasjonalt,  sier Boye.

Nedturen i oljesektoren påvirker framtidsutsiktene i NHO-bedriftene i stadig mer negativ retning.  Det viser NHOs kvartalsrapport som bygger på rapporter fra rundt 2 400 bedrifter over hele landet.  Samtidig tyder NHOs investeringsindeks på at bedriftene kan ha blitt litt mindre negative til å satse.   At utsiktene er svært mørke, samtidig som bedriftene igjen vurderer å investere, kan være typisk for en situasjon som er under endring.  Men noen bred og markert bedring for investeringene ser vi ennå ikke.  Bedriftene oppgir færre viktige hindre for at investeringsoppgang skal skje. Det kostnadsmessige er på plass, mangelen på kompetent arbeidskraft er klart mindre viktig. Bedre markeder vil dermed trolig utløse mer investeringer i næringsvirksomhet.  Også investeringstellingen fra SSB kan tyde på en liten oppgang i industriinvesteringene i 2016. 

Under denne oljenedturen har viktige motkrefter hindret en tydelig nedgang i norsk økonomi.  Svekket norsk krone har gitt vekst i eksport og reiseliv og husholdningenes forbruk og boliginvesteringer har fortsatt å utvikle seg rimelig bra.  Men både valutakurs og husholdningenes gjeld representerer viktige risikofaktorer som kan svekke økonomien.  Dette stiller strenge krav til rentepolitikken framover. 

Arbeidsledigheten øker, men det synes å være mye ledighet som følge av bytte av jobb for grupper som er etablert i arbeidsmarkedet. Imidlertid er det en økning av unge personer utenfor arbeidsmarkedet med nedsatt arbeidsevne. 

Høstens statsbudsjett blir viktig:

  1. Bruken av oljepenger på budsjettet er allerede nå i 2015 forholdsvis ekspansiv etter sterk utgiftsvekst gjennom flere år. 2016-budsjettet bør ikke fravike fra banen som nå ligger inne. Det er særlig to grunner til dette: 1)Omstillingene trenger tid for å virke i økonomien og ressursene i form av arbeidskraft og kapital må få tid til å flytte på seg., og 2) for sterk utgiftsvekst kan føre til forventinger om snarlig renteøkning og dermed sterke valutakurs igjen.
  2. Den svake investeringsutviklingen i fastlandsnæringene må motvirkes gjennom god økonomisk politikk og en skattereform som peker i riktig retning for norsk næringsliv. Forutsigbarhet og ro rundt skattereformen vil være avgjørende for næringslivets tillit til den økonomisk poltikken og rammebetingelser generelt i Norge.
  3. God flyt i arbeidsmarkedet med effektive formidlingssystemer for alle typer arbeidskraft blir svært viktig i tiden framover. Fagopplæringspolitikken og arbeidsmarkedstiltak kan spille en avgjørende rolle.
  4. Infrastruktursatsingen har vært gode de senere årene både for aktivitetsnivået i økonomien og langsiktige vekstevne i økonomien. Det bør følges opp i 2016 igjen.