EØS-avtalens viktighet for eksportrettet næringsliv i Telemark

Kronikk av Nikolai Boye

#205

Fotograf: Øyvind Breivik

Publisert 16.05.17

Telemark

Norges forhold til EU gjennom EØS-avtalen debatteres nå stadig. Det er bra med debatt, men det som bekymrer oss i NHO Telemark, er at mange tar til orde for å si opp eller reforhandle avtalen. Det er forunderlig at dette skjer i en tid da mange strukturendringer internasjonalt heller skulle tilsi at avtalene med EU burde stå fast.

Brexit og Trump, proteksjonistiske og populistiske strømninger, utgjør i dag en trussel mot internasjonal handel generelt og mot EU-samarbeidet, og for Norges del, EØS-avtalen spesielt.

Norge er et lite land med åpen øknomi. Vi er derfor avhengig av internasjonalt samarbeid. EU er vårt desidert største marked. 40 prosent av produksjonen i fastlandsøkonomien vår blir solgt til utlandet. 80 prosent av eksporten vår går til EU, og 60 prosent av importen kommer fra EU-land. I tillegg er det verdt å nevne at om lag to tredeler av norske bedrifters investeringer i utlandet blir gjort i EU-land, og tilsvarende kommer to tredeler av utenlandske investeringer i Norge fra investorer i nettopp EU. Dette viser med all tydelighet hvor viktig EØS-avtalen er for vårt nærings- og samfunnsliv.

Vi har i Norge vært igjennom en "gullalder" som vi kanskje ikke vil oppleve igjen. Gjennom EØS-avtalens fire friheter, som blant annet handler om fri bevegelse av arbeidskraft, har norske bedrifter hatt tilgang til arbeidskraft fra EU-landene. Dette har vært helt nødvendig for å makte den oppturen vi har vært igjennom. I en tid med svært lav arbeidsledighet har dette ikke vært mulig uten "import" av arbeidskraft. Disse arbeidstakerne har bidratt til mange av de godene vi nyter godt av i vårt samfunn. Med andre ord en vinn-vinn situasjon.

Nå står Norge i en helt annen situasjon. Mange utenlandske arbeidstakere har vendt tilbake til sine hjemland, med inntekter som har forbedret deres levestandard.

Mange spør om hva vi skal leve av etter oljen. Det vi ser er at inntektene fra olje og gass ikke blir like dominerende i årene fremover. Bedriftene på Vestlandet er nå i rask omstilling, der ny teknologi resulterer i nye produkter som gir adgang i nye markeder. Langs kysten har Norge store komparative fortrinn i satsing på alt som skjer i de blå næringene eller havrommet.

EU er et stort eksportmarked for Telemarks industri. Vår industri omstiller seg kontinuerlig og er godt rustet for internasjonal konkurranse. Men dersom både eksisterende og nye næringer skal skyte fart og vokse er de helt avhengige av tilgang til et stort og stabilt marked, der EU er vårt største nærmarked. Det vil være katastrofalt for våre eksportnæringer om EØS-avtalen blir sagt opp.

Markedsadgang for våre bedrifter er en garanti for å sikre norske arbeidsplasser. Innstramminger i verdenshandelen vil derfor være en trussel for norsk næringsliv. Det er noe mange nå må ta inn over seg når de ukritisk kaster seg inn i debatten.

Utfallet av Brexit-forhandlingene, Trumps handels- og utenrikspolitikk, debatten om EØS i LO og i enkelte politiske partier, vil være av stor betydning for norske bedrifter. I Norge er det Stortingsvalg til høsten og i tillegg skal det være valg i Nederland, Frankrike og Tyskland i år. Valgresultatene i disse store økonomiene vil innvirke på hvordan Europa vil handle framover.

Norges normalisering av forholdet til Kina er svært positivt og gir nye muligheter for norsk næringsliv. Norges og Telemarks eksportrettede næringsliv er helt avhengig av tilgang til handelsmarkedene for sine produkter. Forutsigbarhet og stabilitet er viktigere enn noensinne.

De som tar til orde for å endre eller si opp EØS-avtalen må ta inn over seg hvilke konsekvenser dette kan medføre. Vi er alle avhengig av å ha en jobb å gå til og inntekter som bidrar til et godt liv. Dersom det skal være mulig å skape ny vekst og trygge jobber, er norske bedrifter helt avhengig av tilgang til de store verdensmarkedene for å selge norske produkter. Da må EØS-avtalen opprettholdes!

Nikolai Boye
Regiondirektør
NHO Telemark