Er Telemark overmoden for kommunereform?

NHO Telemark har lenge ment at behovet for kommunereform i Telemark er overmodent. Vi er derfor fornøyd med at regjeringen nå har presentert en tydelig tidsplan for arbeidet med kommunereformen. Større og mer robuste kommuner er viktig for Telemarks bedrifter.

Nikolai Boye, regiondirektør NHO Telemark. Kronikk i "Varden", 4. juni.

Publisert 05.06.14

Telemark

I dag har vi 18 kommuner i vårt fylke, og alle er generalistkommuner med det samme oppgaveansvaret. Kommunestrukturen i Norge har vært uendret siden 60-tallet samtidig som oppgavene har økt i kompleksitet og omfang. Kommunene er i dag svært forskjellige både når det gjelder folketall, befolkningsvekst, avstander, sentralitet, og de har ulike forutsetninger for å løse sine oppgaver til beste for nærings- og samfunnsliv.

I løpet av de siste 40-50 år har vi hatt en sterk befolkningskonsentrasjon i Norge. 85% av befolkningsveksten har skjedd i 20 byregioner, og denne sentraliseringen vil fortsette. Norge har i samme perioden økt med 1,2 millioner mennesker. Skien og Porsgrunn befinner seg blant de 20 byregionene. Byveksten gir nye muligheter for å utvikle samfunnsplanlegging og tjenestetilbud på en langt mer offensiv måte enn ved dagens kommunesystem.

NHO Telemark mener at større og mer robuste kommuner vil være et viktig grep for å løse både pressutfordringen i bykommunene Skien, Porsgrunn og attraktivitetsutfordringen i mindre kommuner. Derfor har vi i samarbeid med LO Telemark tatt initiativ overfor Skien og Porsgrunn om å se nærmere på de næringsmessige, politiske og administrative konsekvenser av en framtidig kommunesammenslåing i Grenland. Det samme har vi gjort overfor Nome, Bø, Sauherad, Seljord og Notodden i forhold til Midt Telemark. Vi konstaterer at ordførerne i de ulike kommunene er villig til å utrede og drøfte utfordringene som en ny kommunereform vil kreve. Forankringsarbeidet i de ulike politiske miljøer må intensiveres i tiden som kommer, slik at politikerne blir løsningsorientert og framtidsrettet. Regjeringen legger opp til en frivillighetslinje for kommunesammenslåinger med gode økonomiske stimuleringspakker, som det er vel verdt å gripe fatt i raskest mulig. I 2018 vil ikke disse midlene være tilgjengelig lenger.

Telemark trenger å moderniseres. Vi ser klare positive tegn på at det går fremover, men prosessene går for seint i forhold til andre fylker i landet. Den nye kommunereformen skal legge forutsetninger for økonomisk vekst, bedre tjenester og mer reelt lokaldemokrati. Urbanisering med konsentrasjon av de høyest utdannede i de største byene er et kjennetegn ved økonomisk vekst. Bedriftene kan øke sin produktivitet ved urbaniseringsgevinster, og husholdningene kan velge i et bredere jobbmarked og tjenestetilbud. I by-og tettstedsområdene kan et samlet utbyggingsmønster og transportsystem legge til rette for næringsutvikling med fornyelse og utvikling av kompetansekrevende kommunale tjenester. Lokaldemokratiet er i dagens Telemark hemmet av oppsplittede byområder med manglende handlekraft til å påvirke byutviklingen.

I Grenland har det vært for mye lokal konkurranse i stedet for helhetlige grep. En toppaktuell sak er Bypakke Grenland. Et viktig tiltak for å fornye, utvikle og legge grunnlag for ny vekst ikke bare i Grenland, men resten av Telemark. Det er dynamikken mellom bedrifter og husholdninger som legger grunnlag for vekst. Kommunene må tilrettelegge forutsetningene for veksten. Næringsutvikling både i byene og i større distriktskommuner krever teknisk infrastruktur, transportsystemer, klargjøring av nærings-og boligareal og utbygging av sosial infrastruktur som helse-, utdannings- og kulturtilbud.

Større og mer robuste kommuner i Telemark er viktig for næringslivet fordi disse kan se transportløsninger, areal-og ressursforvaltning og by-og tettstedsutvikling i sammenheng innefor felles bo-og arbeidsmarkedsregioner De vil styrke fagmiljøene, bidra til effektiv saksbehandling f.eks innen bygge-og reguleringssaker, og være mer kompetente innkjøpere og bestillere av nyskapende og fremtidsrettede løsninger i samarbeid med næringslivet.

Større kommuner kan bedre bidra til å utvikle og utnytte lokale markeder. De vil generelt ha større handlekraft til å være pådrivere for lokal konkurransekraft og redusere tids-og kostnadsbyrder for næringsliv, og de vil gi stordriftsgevinster som kan overføres til innbyggere og bedrifter i form av lavere skatter og avgifter.

I NHO Telemark er vi særlig opptatt av en forvaltningsstruktur som sikrer en effektiv og miljøvennlig håndtering av befolkningsveksten i Grenland, Midt-og Øvre Telemark. Det vil være sentralt for næringslivets framtidige konkurransekraft.

Vi forventer nå at kommunene i Telemark tar lokalt lederskap som sikrer løsningsorienterte prosesser i den neste fasen av kommunereformen.