Industrien sier nei til flytting av Sjøtrafikksentralen

I et brev til Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen ber industriledere om å bli orientert om utredningen og prosessen videre med en eventuell flytting av sentralen i Brevik

Publisert 11.12.15

Telemark

I brevet heter det:

Vi er gjennom lokal presse gjort kjent med at det en tid har pågått en utredning om lokalisering og innhold for sjøtrafikksentralene, herunder Brevik sjøtrafikksentral. I oppslag i dages lokalavis leser vi at Brevik VTS skal legges ned og flyttes til Horten med en mindre innsparing som følge.

Brevik VTS ble opprettet på slutten av 1970-tallet for å sikre skipstrafikken i Grenlandsfjordene som følge av trafikkøkning med gods definert som farlig last. Opprettelsen var, ikke minst, et svar på befolkningens krav om sikkerhet. Fra 1975 til i dag har godsmengden på kjøl økt betraktelig.

Pågående utbygging og planer om ytterligere investeringer tilsier at trafikktettheten på sjø vil kunne øke betraktelig i årene som kommer. Dette gjelder også godstyper som defineres i høy fareklasse. Vi som industriledere ønsker at en slik utvikling skal skje med aksept fra lokalbefolkningen og at de forstår at vi alltid har et meget høyt fokus på sikkerhet, også den trygghet de som naboer opplever.

Kystverkets tjenester er brukerfinansiert, og vi er gjennom våre godsstrømmer vesentlig betalere av tjenestene. Vi stiller oss derfor noe kritiske til brukermedvirkningen i denne prosessen. Vi er opptatt av kostnader og gjør kontinuerlige forbedringer og effektivisering av våre produksjoner. Enhver innsparing vurderes ut fra effekt og eventuelle følgekostnader. Ut fra det som er skrevet av pressen ser vi at det i dette tilfellet er snakk om en marginal innsparing for oss som brukere. Målt opp mot de kostnader som kan påløpe for å opprettholde befolkningens opplevde trygghet anser vi risikoen høy for at regnestykket vil gå i minus.

På denne bakgrunn ber vi om å bli nærmere orientert om utredningen og prosessen videre.

Med vennlig hilsen

Nikolai Boye                                                                                                  
Regiondirektør NHO Telemark 

Per  Knudsen                               Magnar Bakke
Fabrikkdirektør Yara                Adm.direktør Noretyl/Ineos Bamble

Tor Oscar Bolstad                       David Verdu 
Direktør Herøya Industripark  Fabrikksjef Norcem

Bjørn Kolbjørnsen                      Jon Halvor Bamle
Direktør Ermaet Norway          Fabrikkdirektør Inovyn