Kunnskap fremtidens olje

Blir Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder ett universitet etter 18. juni i år?

Publisert 13.03.14

Telemark

Mennesker med kunnskap utgjør storparten av Norges formue. Kunnskap er fremtidens olje for Norge sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale.

-Dersom Telemark skal lykkes med vekst og styrket konkurransekraft i tiden som kommer, er vi helt avhengig av kunnskapsutvikling i nært samarbeid med næringslivets behov. Det er nærings- og kunnskapsutviklingen som danner grunnlag for vekst i befolkningen og verdiskapingen i fylket. Utdanningstilbudet må da være av en slik karakter at det sikrer rekruttering til bedrifter som både har nasjonale så vel som internasjonale posisjoner. Denne typen bedrifter har vi allerede mange av i Telemark, og vi ønsker oss langt flere, sier Nikolai Boye i sin kronikk i Varden den 12.03.14.

Høgskolen i Telemark (HiT) hadde i 2013 til sammen 6489 studenter fordelt på studiestedene Porsgrunn med 2349 studenter, Bø med 2116 studenter, Notodden med 1662 studenter, Rauland med 114 studenter og Drammen med 228 studenter. Veksten i studenter fra 2012 til 2013 var på 2,55%. Det skjedde i konkurranse med 36 statlige universiteter og høgskoler i Norge. Høgskolen hadde 600 ansatte og omsatte for 620 millioner kroner. Høgskolen er en betydelig og særdeles viktig kompetanseinstitusjon med god lokal og regional forankring. Majoriteten av studentene er fra eget fylke.

Høgskolen i Telemark er for tiden inne i en betydelig utredningsprosess om fusjon eventuelt utvidet samarbeid med Universitetet i Agder. Prosessen har pågått i 3 år. Beslutning om fusjon/utvidet samarbeid skal gjøres av styrene for Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark samme dagen den 18. juni d.å.

Universitetet i Agder ble etablert for fem år siden. Universitetet har i likhet med Høgskolen i Telemark skapt mye i form av forskning og utvikling og vært leverandør av kompetanse innen en rekke samfunnsområder. Eksempler på samarbeid og kunnskapsoverføring ved HiT er kommersialisering av FOU, aktivt eierskap i industriinkubatoren Proventia, utveksling av personal som professor II, bistillinger i bedrift, hospitering, bransjesamlinger, studentbedrift, entreprenørskap, samarbeid med næringsklynger og nettverk, samarbeidsorgan, praksisplasser for studenter, bransjefagråd og studietilbud tilpasset og utviklet etter næringslivets behov.

Fusjonsprosessen både i Agder og Telemark har medført en debatt om hvordan universitetet/høgskolen kan utvikle seg videre enten som fusjonerte eller selvstendige institusjoner. Fra NHO Telemark stiller vi spørsmål om prosessen er i takt med våre bedrifters behov. Er tiden inne for å ta grep og tenke nytt? Kan Universitetet i Agder sammen med Høgskolen i Telemark innenfor utvalgte områder bli et ledende nasjonalt kunnskapsmiljø? Kan institusjonene greie seg alene? Er det videre realistisk at kunnskapsmiljøet kan konkurrere med internasjonale universiteter innenfor spesielle satsingsområder? Trenger universitetet samarbeidspartnere for å styrke seg i denne konkurransen eller kan det klare utfordringene selv? Tilsvarende spørsmål kan stilles om Høgskolen i Telemark.

Etter næringslivets oppfatning vil en samordning av institusjonenes ressurser gi en betydelig merverdi, og ha i seg et potensial og kraft for innovasjon og utvikling i Agder og Telemark av unik karakter i tiden som kommer.

Universitetet i Agder er så langt finansiert som en høgskole. De gamle universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim har en betydelig bedre finansiering, og de vinner som oftest konkurransen om forskningsmidler. På denne bakgrunnen er det viktig å se hen til mulige strukturendringer og fusjoner som grunnlag for bedre finansiering av kvalitativt sterkere fagmiljøer og forskningsmuligheter. Det er her vi må gjøre valg om hva vi mener vil være best for å oppnå våre mål om vekst og utvikling. All erfaring tilsier at framtidig industriell og næringslivsbasert virksomhet vil skje ut fra kunnskapssentra. Tilgang til og samarbeid med et universitet med god geografisk tilhørighet vil gjøre Telemark til vinnerlag i den framtidige konkurransen.

Telemark har spesielle utfordringer, og det er viktig at vi skjønner, erkjenner og tar konsekvensen av at kunnskapsoppbygging fra barnehage til doktorgrad er grunnleggende for utviklingen av vårt fylke. Derfor er det gledelig at kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen i november skrev til Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder at han er positiv til et utvidet samarbeid/fusjon mellom institusjonene. Samtidig signaliserte han et ønske om sterke fagmiljøer med tydelige profiler. Samarbeidet med Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder er innrettet på konsolidering, kvalitetsutvikling og omstilling fremfor utvidelse av fagtilbudet. En fusjon betyr en sammenslåing til ett universitet og ikke et helt nytt universitet.