Kutt ned på planleggingstiden

Transportetatene legger frem sine forslag til utbyggingsprosjekter for de neste årene den 29. februar. NHO Telemark har store forventninger til at de lytter til næringslivets prioriteringer.

Publisert 01.03.16

Telemark

Gjennomsnittlig planleggingstid for vei- og jernbaneprosjekter er hele ti år. Vi mener at dette bør halveres. Verktøyene for å forkorte planleggingstiden på samferdsel finnes. De må brukes.

Ved å kutte kommunedelplan og gå rett på reguleringsplan kan det spares inntil to år. Et slikt konkret grep kan bety mye. Et klart eksempel her er om den nye Grenlandsbrua for E 18 skal gå øst eller vest for eksiterende bru. Her var det sju statlige etater med Kystverket sørøst, Norsk maritimt museum, Fylkesmannen i Telemark, Telemark politidistrikt, Jernbaneverket, Statens strålevern og Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard som skulle uttalte seg om kommunedelplanen. I tillegg kom kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble.

Næringslivet ønsker å gjøre veien fra festtaler til snorklipping kortest mulig. I tillegg til å kutte kommunedelplan, finnes det også andre virkemidler som tidsfrister, økt bruk av statlig plan, og begrense muligheter til å utrede nye alternativer i planfasen,

Vår erfaring er at etatenes innspill til neste Nasjonal Transportplan (NTP), som skal vedtas i Stortinget neste vår, er et godt faglig begrunnet dokument. Vi håper derfor at etatene greier å gi gode svar på næringslivets utfordringer.

Utfordringene innenfor samferdselssektoren er enorme. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur. I tillegg vil Norge vil få en kraftig befolkningsøkning i de kommende årene. Det vil sette samferdselsinfrastrukturen på prøve.

Norsk næringslivs konkurranseevne påvirkes av hvilke rammebetingelser det stilles overfor. Situasjonen er at flere og flere bedrifter møter stadig hardere og kompleks internasjonal konkurranse. Utbygging av en god samferdselsinfrastruktur blir da en viktig forutsetning for å kunne ha et konkurransedyktig næringsliv og styrke verdiskapingen.

Ambisjonsnivået til gjeldende NTP er store, og dette har også blitt fulgt opp med bevilgninger over statsbudsjettet i de siste årene. Investeringsbehovet frem mot 2050 er anslått til 1500 milliarder kroner, og det er et vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur på 35-65 milliarder kroner. I Telemark 3 milliarder i etterslep. Skal vi løse disse utfordringene har NHO forventninger til at de økonomiske rammene i neste NTP må øke, og halvparten av investeringsbehovet må dekkes i neste NTP. Konkret gir dette en investeringsramme som samlet sett bør økes til 780 milliarder kroner (inkl. bompenger).

Vi har forventninger om at planforslaget prøver å adressere viktige problemstillinger. Herunder penger til disposisjon, hvor skal pengene prioriteres, hvordan blir pengene bruk mest mulig effektivt, og hvordan sørge for at det klare planer. For NHO Telemark er det særlig viktig at planforslaget har prioritert disse prosjektene 

E18 Rugtvedt – Dørdal
E18 Langangen – Rugtvedt
Rv 36 Skyggestein - Seljord – Åmot
Rv 41 Oppgradering
E 134 Haukelifjell-Gvammen-Saggrenda
Sammenkobling av Sør-Vest banen (Grenlandsbanen)
Bypakke Grenland
Fylkesveinettet trenger vedlikehold og oppgradering i form av nye investeringer. Det må sikres tilstrekkelige overføringer fra staten til fylket for å sikre en tilfredsstillende standard.

For persontransport er kollektivtilbudet viktig. NHO Telemark ber om sterkere virkemidler for å sikre et godt kollektivtilbud og transporttilbud til turister som kommer fra utlandet til distrikts Telemark.

Økt satsing på belønningsordningen og tilrettelegging for kollektivtrafikken i storbyområdene som i Grenland. NHO Telemark krever at IC-trianglet må utbygges innen 2023 og ikke stoppe i Tønsberg.

Godstransporten er viktig for Telemark. NHO foreslår å styrke intermodale godsterminaler med bedre vei- og banetilknytning til Grenland Havns lokasjoner.

 

Nikolai Boye
Regiondirektør

NHO Telemark

Vedlegg i varden