Læringslivet i Telemark

Vi trenger et læringsliv i Telemark som hele tiden gjør oss sterkere og godt rustet for framtida både som samfunn, bedrifter og enkeltmennesker. Slik sikrer vi velferden.

Publisert 17.09.14

Telemark

Vi lærer hele livet, i barnehagen, på skolen, i høyere utdanning, på arbeidsplassen og i fritiden. Summen av alt dette er læringslivet.

I NHO Telemark er vi opptatt av utviklingen i læringslivet fordi den avgjør hva slags samfunn vi har om 30 år. Ingen annen faktor er mer avgjørende for samfunnets vekst og velferd enn innbyggernes kunnskap og deltakelse. Ingen annen faktor er mer avgjørende for bedriftenes konkurransekraft enn de ansattes kompetanse. Da må vi også gjøre det vi kan, for hele tiden å forbedre den. Det er særlig tre utfordringer i utdanningen i Telemark.

1) For mange elever har ikke fullført videregående etter fem år. Dette har en høy pris for de elevene som faller utenfor.  Men det er også dyrt for bedriftene fordi færre kvalifiserer seg til arbeid. Samfunnet taper fordi vi mister inntektsgivende arbeidskraft, og trygdetilbøyeligheten er stor for denne gruppen.

2) Det lave ferdighetsnivået i utdanningen. Norske elever gjør det godt på samfunns- og demokratiforståelse, kreativitet og entreprenørskap. Det er bra. Men de skårer gjennomsnittlig i lesing, matematikk og naturfag. Det til tross for at nesten ingen land bruker mer penger per elev enn Norge.

3) Det er dårlig samsvar mellom arbeidslivets etterspørsel etter kompetanse og utdanningen som tilbys. Norske universiteter og høyskoler utdanner for få teknologer og realister, men mer enn nok samfunnsvitere. Vi ser også at lærlinger læres opp i fag som ikke etterspørres i arbeidslivet.

I NHO Telemark gjennomfører vi for tiden ProsjektLektor 2. Dette er et prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. Lektor 2-ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget. 16 skoler med omlag 1600 elever er deltakere i prosjektet. Alle de videregående skolene i fylket med studieforberedende fag deltar i Lektor 2 ordningen. 40 bedrifter stiller med fagpersoner inn i undervisningen i realfagene. Målet med prosjektet er å styrke interessen for real-og teknologifag. Prosjektet utløper sommeren 2015, og vi håper at kunnskapsministeren ser den store betydningen som dette prosjektet har og viderefører ordningen.

Når NHO Telemark møter bedriftene i øvre del av fylket, står tilgang på arbeidskraft høyt oppe på agendaen. Det er mange ungdommer i Vest- og Øst-Telemark som ikke kjenner godt nok til lokalt næringsliv. For å gjøre noe med den utfordringen har vi gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med Hjartdal kommune. I samband med ungdomsskoleelevenes utplassering i arbeidslivet, er det laget en avis, der bedriftene og kommunen søker etter ”arbeidskraft for en uke”. Formålet er primært å vise ungdommene mulighetene og mangfoldet i lokalt arbeidsliv. Dermed reduseres misforholdet mellom elevenes utdanningsvalg og det lokale behovet for arbeidskraft. Tilsvarende er gjennomført i Kviteseid, Nissedal, Edland i Vinje, og andre kommuner står for tur.

Gjennom vår årskonferanse "Læringslivet" i mars ønsket vi å påvirke den politiske agendaen og sette søkelyset på ungdom, kompetanse og muligheter. Hvordan kan vi redusere frafallet i utdanningsløpet og bidra til god tilgang på kompetent arbeidskraft til beste for NHOs medlemsbedrifter, samfunnet og individet?

NHO Telemark er ansvarlig for prosjektet Fra talent til fagarbeider. Høsten 2011 startet 10 skoletrøtte elever i lære rett fra ungdomsskolen. Etter to og halvt år framstår de som flinke og pliktoppfyllende arbeidstakere. De har avlagt eksamen i matematikk, naturfag og engelsk, og alle fikk bestått. Tilbudet blir gitt nå i høst 2014. Våre bedrifter er villig til å stille opp, men det trengs ekstra finansiering fra Kunnskapsdepartementet.

Mye er bra i læringslivet i Telemark, og dyktige fagarbeidere utgjør et viktig grunnlag for verdiskaping og konkurransekraft. Det legges ned store ressurser i dette arbeidet fra våre medlemsbedrifter. Grunnlaget for kvaliteten i norsk fagopplæring er modellen som avsluttes etter Vg 2 med to års opplæring i bedrift. Lærlingtiden må bestå som i dag, men med økt fleksibilitet mellom skole og praksis i bedrift.  Lærlingtilskuddet må økes betydelig.

Et kunnskapsbasert næringsliv i Telemark ønsker å samarbeide, engasjere seg og stille krav til forsknings-og utdanningssystemet.  På den andre siden er verdiskaping bedriftenes primæroppgave.  Dette er det styrende for det ansvaret og de forpliktelser som våre bedrifter kan påta seg for at læringslivet i Telemark kan styrkes og utvikles i de neste 30 år.