Mindre alkoholbyråkrati

Fra årsskiftet kan kommunepolitikere i Telemark forenkle hverdagen for serveringsbransjen.

Publisert 07.10.15

Telemark

Etter høstens kommunevalg må samtlige bevillingshavere søke sine kommunestyrer om ny skjenkebevilling. Det gjelder selv om en bedrift har drevet plettfritt de siste fire årene. Fra 1. januar 2016 blir det opp til kommunene selv om de vil kreve slike søknader, eller om bevillingene kan løpe videre til neste kommunevalg uten ny søknad.

NHO Telemark vil oppfordre de påtroppende kommunestyrene til å benytte seg av denne forenklingsmuligheten. Det vil nemlig spare både bedrifter og det offentlige for betydelige summer.

En bedriftseier bruker anslagsvis 12 timer på hver søknad om bevilling, ifølge en kartlegging Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte i 2007. Det gir en samlet kostnad på cirka 1,2 millioner kroner for bevillingshaverne i Telemark. Søknadene er svært arbeidskrevende for bedriftslederne. I tillegg til søknaden må bedriftene også sende inn plantegninger over sine skjenkearealer, uavhengig av om det siden sist er foretatt endringer i arealene eller ei. I tillegg kommer de kommunale utgiftene knyttet til søknadsbehandling, som ligger et sted mellom 6000 og 10.000 kroner per søknad.

Med den nye ordningen kan kommuner velge om det må søkes om fornyelse for enkelte grupper av skjenkebevillinger, mens andre kan løpe videre uten søknad. Kommunen kan for eksempel bestemme at det må søkes på nytt for virksomheter som ligger i et tett utelivsområde, eller i nærheten av aktiviteter for ungdom. Kommunenes adgang til utstrakt kontroll, og til å inndra bevillinger, skal bestå som i dag. Næringen må kunne forvente at skjenkekontrollørene har avlagt en kunnskapstest som viser at de forstår det regelverket de skal håndheve. Det er store sprik i kunnskapsnivået hos kontrollørene og måten kontrollene utøves på, varierer fra kommune til kommune.  Det må derfor utarbeides standard krav til opplæring for alle som skal utøve skjenkekontroll.

Den foreslåtte lovendringen er et rent forenklingstiltak for serveringsbedriftene og innebærer ikke en liberalisering av alkoholloven. NHO Telemark mener at dersom en først har fått tildelt en skjenkebevilling og ikke bryter alkohollovens bestemmelser, er det lite hensiktsmessig å måtte søke på nytt hvert fjerde år. Det er ingen andre næringer som bare har fire års forutsigbarhet for sine investeringer. Politikerne må derfor nå benytte denne muligheten til forenkle skjenkebevillingssregimet, ved å endre gammel praksis.

 

Skien 7.oktober 2015

Arild Ljådal
Seniorrådgiver
NHO Telemark/ NHO Reiseliv Sør-Norge