Næringslivet er tjent med større kommuner

Fra næringslivets ståsted er det mange argumenter for hvorfor større kommuner er viktig for utvikling av næringslivet

Publisert 09.02.16

Telemark

Noen av disse er:

 • Større kommuneenheter gir mulighet for mer rasjonell og effektiv anvendelse av arbeidskraft.
 • Bedre og tryggere saksbehandling; færre kontaktpunkter og raskere prosesser.
 • Effektiv og miljøvennlig arealbruk; Større kommuner gjør det lettere å se næringsareal-bolig- og transportpolitikk i sammenheng.
 • Enhetlig planverk og reguleringer og helhetlig tilnærming med næringens interesser i fokus.
 • Samarbeid tar for lang tid med dagens kommunestruktur. Mer effektiv infrastrukturutbygging er nødvendig og vi trenger infrastruktur av internasjonal standard som kan trekke til seg spennende virksomheter til regionen.
 • Vi taper kampsakene; Hva med sykehuset Telemarks framtid? Tapte saker, politistruktur, nytt veiselskap Nye Veier AS. Uten å være tettere på lag evner ikke kommunene i dagens struktur å snakke med en stemme og legge tyngde bak sine argumenter for etablering i våre kommuner.
 • En samlet kommunestruktur vil gi større regional tyngde i kampen om statlige lokaliseringer og statlige infrastrukturtiltak.
 • Sterkere kommuner gir større handlingsrom å drive politikk innenfor, det vil lette prioriteringen av viktige områder for verdiskaping.
 • Det er dokumentert i all næring at sammenslåinger gir effekt når det er nødvendig å holde kostnader nede og drifte rasjonelt. Kommunene mangler midler til å oppfylle sine forpliktelser både i dag og i fremtiden og regningen vil sendes til næringen når det er tomt i kassene. Større kommuneenheter kan jobbe mer effektivt og rasjonelt og spare kostnader.
 • Samlet kommunestruktur vil ha bedre forutsetninger for å tilrettelegge for et funksjonelt og attraktivt felles bo-og arbeidsmarked. Dette vil gjøre regionen mer attraktiv som bosted og regionen får sterkere konkurransekraft i kampen om kompetent arbeidskraft, som er essensielt for utvikling av næring.
 • Hvis kommunene ikke tenker større og mer helhetlig sammen samtidig som de fleste andre rundt oss gjør det, vil vår region sakke akterut i dobbel fart. Det vil gjøre oss mindre konkurransedyktige både i forhold til bosetting og næringsutvikling dersom det blir enklere å etablere seg andre steder og vanskeligere å etablere seg i kommunene.
 • Større enheter vil gi synergieffekter på mange områder som er viktig for næringsutvikling.

Oppsummert:
Næringslivet taper på dagens kommunestruktur. En større kommune vil ha større forutsetning for å gi effektive beslutningslinjer, enhetlig planverk og  fremsynt samferdselspolitikk, tilpasset behovene til et konkurranseutsatt næringsliv.