Norge og Telemark kan bli ledende på hydrogen

Kronikk av Nikolai Boye, NHO Telemark

#205

Fotograf: iStockPhoto

Publisert 08.12.16

Telemark

Hydrogen er en energibærer som kan gjøre biler, tungtransport, kraft-, og industriproduksjon utslippsfri. Norge og Telemark har alle forutsetninger for å ta en global lederrolle innen produksjon og bruk av hydrogen. Dette kan bli vårt viktigste bidrag til lavutslippssamfunnet.

Klimautfordringen tilsier at vi i løpet av en drøy generasjon må redusere utslipp av klimagasser i alle verdikjeder og næringer. På kort og mellomlang sikt vil norsk naturgass være et viktig bidrag til Europas klimaambisjoner. Både som stabil energileveranse når det er vindstille, sola ikke skinner på kontinentet og som erstatning for kull. På lengre sikt må utslippsfrie energibærere som elektrisitet og hydrogen fases inn og erstatte sluttbruk av fossil energi overalt hvor det er mulig.

Vi har et godt utgangspunkt fordi vi har naturgitte forutsetninger, og kompetanse til å utnytte mulighetene. Evnen til å utvikle, ta i bruk ny teknologi og kommersialisere innovasjoner danner grunnlag for framtidig verdiskapning og reduserte klimagassutslipp. Dette gjøres daglig i Telemarks industri, og gir bedriftene økt konkurransekraft. Det var her Norges moderne industrieventyr startet, og som har gitt Rjukan og Notodden industriarv status. Innovasjonen den gangen var hvordan vannet fra Hardangervidda ble omdannet til elektrisk strøm for produksjon av kunstgjødsel til jordbruk over hele verden.

Norge har energiressurser som andre land kan drømme om – både fossile og fornybare. Vi har allerede 97 prosent fornybar strømproduksjon. EUs mål for 2020 er 20 prosent. Vi er verdens 3. største gasseksportør, og verdens 8. største råoljeeksportør. Mer enn halvparten av Europas vannmagasinkapasitet ligger i Norge, noe som gjør oss til verdens 6. største vannkraftprodusent. Telemark er blant de tre største vannkraftfylkene i landet. Vi har også betydelige skogressurser i vårt fylke.

Som om ikke det er nok, har vi også Europas beste vindressurser på land og i ute havet. Norges og Telemarks eventyrlige energiressurser gjør at vi har mulighet til å ta en lederrolle innen produksjon og bruk av hydrogen som energibærer. Dette er et spørsmål om vi vil. Her kan det ligge store verdiskapingsmuligheter for norsk næringsliv.

Hydrogen kan produseres både av naturgass og av strøm. Mesteparten av dagens hydrogenproduksjon skjer i industrien, og baseres på naturgass fordi det er billigst. Mens elektrolyse av vann til hydrogen skjer uten utslipp, sitter man igjen med CO2 som biprodukt ved reformering av naturgass.

Regjeringen planlegger å bygge et stort CO2-lager i Nordsjøen. Lageret skal etter planen være ferdig og klart til bruk innen 2022. Dette åpner muligheter for storskala produksjon av hydrogen fra norske gassfelt med fangst og lagring av CO2. En kobling av disse mulighetene mot våre fornybare energiressurser fra vann, vind, skog og mot utvikling og bruk av hydrogenteknologi i ulike næringer, kan vi virkelig ta en posisjon i utviklingen av hydrogen som en sentral energibærer.

NHO arrangerte nylig et hydrogenseminar i Trondheim som oppspill til NHOs årskonferanse 2017 "Made in Norway". Formålet var å vise aktuelle verdikjeder og verdiskapingsmuligheter av en hydrogensatsing i Norge.

Yara på Herøya er en bedrift som selger CO2 fra sin hydrogenproduksjon til kullsyre i brus og mineralvann. Dersom storskala hydrogenproduksjon fra naturgass skal være bærekraftig, forutsettes det sikker lagring eller bruk av CO2en, såkalt CO2-fangst og lagring.

I fremtiden kan hydrogen produsert på norske energiressurser tas i bruk til transport og industri i hjemmemarkedet, og eksporteres til kunder i utlandet. Japan har allerede etablert infrastruktur for storstilt import av hydrogen, og i Storbritannia arbeides det med å erstatte naturgassen som går i rørledninger til husholdningene med hydrogen. En samordnet nasjonal hydrogensatsing kan også gi store muligheter for norske teknologileverandører. Vi kan bli ledende på hydrogen.

Nikolai Boye
Regiondirektør
NHO Telemark