Veikart for prosessindustrien

i Norge og Telemark

Hvite hjelmer

Hjelmer Fotograf: Aksel Jermstad

Publisert 12.07.16

Telemark

Prosessindustrien har klart å kutte klimautslippene med hele 40 prosent siden 1990. Samtidig har den økt produksjonen med 37 prosent.  Framover vil det bli mer krevende å kutte utslippene, og det vil kreve omfattende teknologiutvikling dersom klimautslippene skal kuttes ytterligere mens produksjonen fortsetter å vokse betydelig.  Norsk Industris veikart viser hvordan dette er mulig.

FNs klimatoppmøte i Paris vedtok ambisiøse mål om å holde den globale temperaturøkningen til godt under to grader.  Nå skal det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft utarbeide en strategi der næringslivet kan konkurrere globalt samtidig som klimapolitikken blir lagt om.  Utvalget har utfordret Norsk Industri, som er prosessindustriens bransjeorganisasjon til å utarbeide et veikart. Resultatet foreligger nå i form av et grundig gjennomarbeidet dokument. Veikartet beskriver veien frem til en ambisiøs visjon om betydelig økt verdiskaping i prosessindustrien og nullutslipp i 2050.

For å klare dette trenger vi en politisk vilje til et massivt industrielt løft i Norge. Prosessindustrien stiller allerede med en rekke sterke kort som blant annet tilgang til fornybar kraft, verdensledende kompetanse og stor innovasjonsvilje. Dette er det solide fundamentet til norsk prosessindustri i dag, og som har bidratt til at den har levert gode resultater innen miljø, klima, teknologiutvikling og innovasjon i en årrekke. Men den internasjonale konkurransen er tøff og skjerpes stadig. Uten nye tiltak, kan det føre til nedbygging av norsk prosessindustri med økte utslipp i andre land som resultat. Derfor trengs myndighetenes støtte også i framtiden, slik at man fortsetter å trekke i samme retning – mot økt verdiskaping, sterkere konkurransekraft og lavere utslipp.

Prosessindustribedriftene er lokalisert over hele landet, og de fleste er viktige hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene. I Telemark er Yara og Norcem to av våre hjørnesteinsbedrifter. Yaras gjødselproduksjon i Norge og innenfor EØS området drives betydelig mer miljøvennlig enn produksjon i andre verdensdeler. I Norge er rundt 95 prosent av gjødslet som selges klimarenset. Norcem arbeider kontinuerlig med å utvikle sementtyper med lavere karbonavtrykk. Produktutviklingen skjer internt i bedriften og sammen med byggherrer og entreprenørene uten støtte. Produksjonsprosessen medfører betydelig CO₂-utslipp som fabrikken med ulike teknologier driver forskning på fangst av. Tilsvarende gjør Yara gjennom en mulighetsstudie på CO₂ fangst eller reduksjon av CO₂ utslipp fra ammoniakkfabrikken på Herøya. Prosjekteter et delprosjekt i en større mulighetsstudie eid og styrt av Olje og Energi Departementet.

Felles for all prosessindustri er at de er avhengige av myndighetenes tiltak for å oppnå de store miljø-/klimamål som vegkartet legger opp til. Det gjelder forsking, utvikling, pilotering, klimateknologifondet, miljøteknologiordningen, lover og regelverk og tilgang på kapital.

Telemarks industri er kompetansedrevet og har møtt vedvarende og økende global konkurranse med kontinuerlig effektivisering. Dette har ført til at prosessindustrien, sammen med flere forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner representerer en betydelig kompetanse. Denne kompetansen vil være et helt avgjørende fundament for utviklingen fremover.

I lavutslippssamfunnet vil det være økt etterspørsel etter produkter med lite karbonavtrykk. Det samme gjelder produkter som ved bruk bidrar til lavere forbruk av energi, produkter som inngår i installasjoner for produksjon og lagring av energi, og produkter basert på fornybare råvarer. Norsk prosessindustri er svært godt posisjonert i dag, og den har alle forutsetninger for å styrke sin posisjon ytterligere i lavutslippssamfunnet.

Med myndighetene på lag kan industrien fortsette sitt arbeid mot lavutslippssamfunnet. Da vil man kunne satse ytterligere på nye teknologier og tiltak som økt bruk av biomasse, CCS (Carbon Capture and Storage), hydrogen, biogass og andre framtidige teknologier.

Veikartet er et viktig verktøy for at norsk prosessindustri og myndighetene går i samme retning. Gjør vi det, tar Norge og Telemark et viktig skritt i retning av å øke verdiskapningen og redusere eget karbonavtrykk ytterligere.

Nikolai Boye
Regiondirektør
NHO Telemark