Ny arbeidsmiljølov

Målsettingen for all offentlig planlegging i Telemark er at vi skal øke verdiskapingen i framtida.

Forenkling: Våre gode velfredsordringer forutsetter at flest mulig deltar i arbeidslivet. Alle har vi et ønske om å være i en jobb, og bedriftene trenger arbeidskraft. Da vi må gjøre det enklere, å komme inn i arbeidslivet.

Publisert 02.02.15

Telemark

Det trygger arbeidsplasser, gir skatter til samfunnet som igjen gir oss en bedre velferd. Da er det viktig, at vi rigger oss på en offensiv måte.  Ett tiltak for måloppnåelse er en mer fleksibel arbeidsmiljølov.

Med den politiske demonstrasjonen mot regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven sist onsdag, er det fra NHO Telemarks side viktig å oppsummere nødvendigheten for nye regler i arbeidslivet.

Dagens arbeidsmiljølov bygger på de samme hensynene som Arbeidsmiljøloven fra 1977. Arbeidstakere og bedrifter i vårt fylke møter i dag en ny konkurransesituasjon med økte krav til effektivitet, produktivitet og internasjonal integrering. Våre gode velferdsordninger forutsetter at flest mulig deltar i arbeidslivet. Alle har vi et ønske om å være i en jobb, og bedriftene trenger arbeidskraft.  Da vi må gjøre det enklere, å komme inn i arbeidslivet. I tillegg har velstandsutviklingen gjort at fritid og tid med familien verdsettes høyere. Tidsklemma blir for mange en betydelig utfordring å løse på en fleksibel måte.

Ny teknologi gjør det mulig å fordele arbeidstiden annerledes. Imidlertid må vi være oppmerksom på hva som utfordrer velferdssamfunnet vårt. Det er stadig færre i arbeid, den gjennomsnittlig arbeidstiden går ned, det er høyere lønnsvekst enn produktivitetsvekst, og uro i oljemarkedet har gitt investeringstørke. Vi må sette inn mottiltak for økt verdiskaping. Modernisering av Telemark styrker verdiskapingen.

I NHO Telemark mener vi at framtidig velferd kan sikres uten å øke arbeidsmengden ved å tilpasse loven til dagens arbeidsliv. Det vil gi økt fleksibilitet for både arbeidstaker og den enkelte bedrift. Vi mener at dette er fullt mulig uten at arbeidernes helse og velferd settes på spill. Forslagene fra regjeringen åpner for mer fleksible arbeidstidsordninger innenfor den avtalte alminnelige arbeidstiden. Bedriftene kan tilpasse arbeidskraftsbehovet mer hensiktsmessig etter produksjonen. Det er viktig for reiselivsbedrifter og andre bedrifter som opplever produksjonstopper og sesongsvingninger.

Vi som jobber i Norge representerer verdens dyreste arbeidskraft. Da må vi også streve etter, å arbeide mest mulig effektivt og produktivt. Det er ikke på noen måte snakk om å øke den totale arbeidsmengden i loven. Poenget er å øke fleksibiliteten til å fordele arbeidstiden innenfor de allerede avtalte rammene. Dette vil kunne lette situasjonen for mange arbeidstakere.

NHO skulle gjerne sett at fleksibiliteten for gjennomsnittsberegning ble større enn det som er foreslått.  Den ukentlige grensen for hvor mange timer som det kan jobbes burde ha vært større. Dessuten burde det ha vært adgang til gjennomsnittsberegning over flere uker.

Det er feil å heve stillingsvernet fra 70 år til 72 år og seinere til 75 år. I arbeidet med å få flere seniorer i jobb starter regjeringen i feil ende. Vi må stimulere 60-åringene til å stå lenger i jobb. Det å heve aldersgrensene utover 70 år vil kunne vanskeliggjøre dette arbeidet.  Fjern heller den konsekvente bruk av 67-årsgrensen! 


Fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet. Vi mener at økt mulighet til midlertidige ansettelser kan bidra til nyskaping, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping for Telemark. Flere av våre bransjer ønsker dette. Det kan også være et viktig springbrett inn i arbeidslivet for unge, og andre grupper som står utenfor. SSB tall viser at 45 prosent av dem som var midlertidig ansatt i 2012 var fast ansatt i 2013.


NHO mener at dagens fireårsregel ikke bør reduseres. En eventuell reduksjon i fireårsregelen vil bety en vesentlig innskrenkning av bedriftenes fleksibilitet til midlertidig ansettelse. Fireårsreglen gir bedriftene en viktig fleksibilitet. Det er nødvendig for å dekke behovet for arbeidskraft som kan oppstå i forbindelse med permisjoner og sykdom, - skriver Regiondirektør NHO Telemark Nikolai Boye.