Ny IA avtale

Enklere å være og bli IA bedrift

Publisert 06.03.14

Telemark

-Ny IA avtale gjør at det blir lettere å være og bli IA bedrift. Bedriftene har fått en forenklet og forbedret avtale. Det er betydelige forenklinger  ved blant annet at innrapporteringer til og sansjoner fra NAV forsvinner. Det frigjør ressurser til å arbeide forebyggende med sykefravær. Det er lagt vekt på videreutvikling av dialog og tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I tillegg er virkemidlene forenklet, og det skal utvikles nye virkemidler og blant annet skal "sykemeldt i jobb" (aktiv sykemelding) ha et omfattende forsøk, sier Nikolai Boye.

Dette er de konkrete forslagene til forenkling som betyr at bedriftene kan redusere 1500 daglige skjemaer som skulle være sendt til NAV:

  • Kravet om obligatorisk innrapportering etter 9 ukers fravær forsvinner
  • NAVs sanksjoner på manglende innrapportering fjernes.
  • Dialogmøte opprettholdes ved 100 prosent sykemelding, men lege og BHT skal bare kalles inn når det er nødvendig.
  • Det skal tydeliggjøres når oppfølging skal iverksettes på arbeidsplassen. I praksis gjøres dette gjennom bedre definering av hva som er åpenbart unødvendig i forarbeidene til loven.
  • Ingen formkrav til oppfølgingsplanen og den oppbevares i virksomheten
  • Samarbeidsavtalen forenkles, slik at det blir letter å bli IA-virksomhet.

NHO bedriftene har over lang tid jobbet godt med å redusere sykefraværet og har oppnådd målsettingen om 20 pst. nedgang. Det målet opprettholdes. Partene er enige om å satse på videreutvikling av nye virkemidler i IA-samarbeidet for å få ytterligere nedgang i sykefraværet:

  • Sykmeldt i jobb (en variant av aktiv sykmelding) innføres som et omfattende forsøk, med forpliktende oppfølging.
  • Partene skal jobbe med å utvikle nye virkemidler, og allerede utprøvde og evaluerte prosjekter, skal følges opp videre.
  • Virkemidlene forenkles og slås sammen til et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra Arbeids- og velferdsetaten.
  • Det skal utredes en ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med full finansiering.

NHO opplever at regjeringen har ambisjoner om å få flere med redusert funksjonsevne inn i arbeidslivet. Målsettingene opprettholdes, men partene er enige om å rette innsatsen særlig mot unge med behov for arbeidsrettet bistand. – Vi håper dette skal bidra til ytterligere kraft i NHOs arbeid på dette området, blant annet gjennom vårt "Ringer i vannet"-prosjekt som vi i Telemark gjennomfører sammen med 10 attføringsbedrifter, sier Nikolai Boye.

Se også NHOs omtale her