På jobb for en grønn framtid

Kronikk av Nikolai Boye, NHO Telemark.

Nikolai Boye

Nikolai Boye, regiondirektør NHO Telemark Fotograf: Moment studio

Publisert 02.01.17

Telemark

Klima er en av vår tids største utfordringer. I årene som kommer skal vi kutte klimagassutslippene. Samtidig må vi sikre finansiering av framtidig velferd og skape vekst og arbeidsplasser. Hvilken rolle kan norske og Telemarks bedrifter spille for å løse utfordringene og bidra til en bedre framtid? Hvordan sikrer vi lønnsomme arbeidsplasser og videre vekst i Norge og Telemark.

Vi har et godt utgangspunkt på veien mot lavutslippssamfunnet. Det handler om naturgitte forutsetninger, og vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene. Evnen til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kommersialisere innovasjoner danner grunnlag for fremtidig verdiskaping og reduserte klimagassutslipp. Det vil kunne gi norske bedrifter økt konkurransekraft.

Men hva skal kjennetegne produkter og tjenester fra norske bedrifter framover?

Vellykkede bedrifter skaper arbeidsplasser og nye løsninger for et mer bærekraftig samfunn. Vi må heie fram de gode løsningene, og de bedriftene som skaper dem.

På NHOs årskonferanse 2017 skal vi diskutere hva som skal til for at Norge, og norske bedrifter kan være konkurransedyktige i en bærekraftig framtid. Vi vil vise hvordan utfordringene ikke trenger å begrense bedrifters mulighet til verdiskaping og vekst, men snarere det motsatte.

Telemark har allerede flere bedrifter som har kommet langt med å finne løsninger for en grønn framtid. Yara, Norcem og Norfolier Greentec på Notodden er noen eksempler.

I Telemark er Yara på Herøya og Norcem i Brevik to av våre hjørnesteinsbedrifter. Yaras gjødselproduksjon i Norge og innenfor EØS området drives betydelig mer miljøvennlig enn produksjon i andre verdensdeler. I Norge er rundt 95 prosent av gjødslet som selges klimarenset.

Norcem arbeider kontinuerlig med å utvikle sementtyper med lavere karbonavtrykk. Bedriften har nullvisjon for CO2 utslipp innen 2040. Produktutviklingen skjer internt i bedriften og sammen med byggherrer og entreprenører uten støtte. Produksjonsprosessen medfører betydelig CO₂-utslipp som fabrikken med ulike teknologier driver forskning på fangst av. Tilsvarende gjør Yara gjennom en mulighetsstudie på CO₂ fangst eller reduksjon av CO₂ utslipp fra ammoniakkfabrikken på Herøya. Prosjektet er et delprosjekt i en større mulighetsstudie eid og styrt av Olje og Energi Departementet.

Norfolier Greentec på Notodden er en bedrift som produserer avfallssekker av gjenvunnet plast. Norfolier Greentec med bedrifter i Norge, Danmark og Sverige er en av Nord Europas største og ledende gjenvinner av plastfolieavfall, og Norges største produsent av avfallssekker. Bedriften satser tungt på resirkulering. Resirkuleringen innebærer at det lages et lukket kretsløp for plastråstoff, dermed hindres råvaren fra å havne på avfallshaugen. Det gir 80 prosent mindre bruk av energi og 90 prosent reduksjon CO2-utslipp sammenliknet med bruk av ny plast.

Klimautfordringen tilsier at vi i løpet av en drøy generasjon må fjerne utslipp av klimagasser i alle verdikjeder og næringer. På kort og mellomlang sikt vil norsk naturgass være et viktig bidrag til Europas klimaambisjoner, både som kan levere energi når det er vindstille, og sola ikke skinner på kontinentet og som erstatning for kull. På lengre sikt må utslippsfri energi som elektrisitet og hydrogen fases inn og erstatte sluttbruk av fossil energi overalt hvor det er mulig.

Et sentralt spørsmål er om Norge er rigget for en bærekraftig framtid? Klarer vi å utnytte mulighetene og løse utfordringene som ligger foran oss? Vil vi være endringsdyktige? Vi tror det. Gjennom NHOs årskonferanse skal vi vise fram løsninger, og bedrifter som allerede er i gang med å skape morgendagenes bærekraftige næringsliv. Næringslivet både vil og kan jobbe for en grønn framtid i Norge og Telemark.

Nikolai Boye
Regiondirektør
NHO Telemark