På jobb for en grønn fremtid

Vi er inne i et stortingsvalgår, der valgkampen allerede er godt i gang. Med sist høsts budsjettkrangel om grønne avgifter i friskt minne, er NHO Telemarks valgønske for 2017 en politikk som kan bidra til at bedriftene kan bevare og skape grønne jobber.

Publisert 06.02.17

Telemark

Næringslivet er løsningen for å oppnå lavutslippssamfunnet, men forståelsen av hva det vil kreve av innsats, kompetanse, investeringer og lederskap er mangelfull. Da bør vi ta på brillene til de som faktisk skal gjøre jobben. Det er primært ledelsen i bedriftene

Nå i januar hadde NHOs årskonferanse overskriften "Made in Norway – På jobb for en grønn fremtid". Her adresserte vi Norges rolle, og næringslivets muligheter i den omstillingen verden skal gjennom i møte med klimautfordringen. På scenen hadde vi internasjonale eksperter som dro opp det store bakteppet, og en rad av norske bedrifter som viste hvordan de konkret jobber for en grønn fremtid. I Telemark tar vi i samarbeid med NHO Vestfold og Buskerud dette videre og arrangerer en regional årskonferanse med nasjonale eksperter og lokale bedriftsledere. Konferansen gjennomføres på Krona i Kongsberg den 15, mars.

For NHO er essensen i det grønne skiftet å få til øktbærekraft for samfunnet med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp. Befolkningsvekst og velstandsutvikling gjør at verden vil etterspørre mye mer mat, energi og mineraler i årene fremover. Samtidig skal vi redusere kraftig utslippene av klimagasser og bevege oss mot et lavutslippssamfunn i 2050. For å lykkes må vi erkjenne næringslivets nøkkelrolle.

Norge er et lite land i verden. Vi kan selvfølgelig ikke løse alle verdens problemer alene. Klimautfordringen er global, og den kan bare løses i et internasjonalt samarbeid med felles mål og forpliktelser. Om Norge kuttet alle nasjonale klimagassutslipp i morgen, hadde effekten vært tilnærmet null for det globale klimaet. Derfor er samarbeidet med EU om felles gjennomføring av klimamål for 2030 så viktig. Vi skal selvsagt kutte nasjonale utslipp, men vår klimasatsing må innrettes slik at den skaper verdier nasjonalt og betyr noe globalt.

Norsk økonomi er i endring. Mye tyder på at olje og gass ikke vil spille en like dominerende rolle fremover som vi er blitt vant til. Men ensidig nedstenging av norsk sokkel bringer ikke verden nærmere lavutslippssamfunnet. Oljen og gassen ville raskt bli produsert et annet sted i verden, gjerne med høyere utslipp. En nedstenging er heller ikke økonomisk bærekraftig for Norge. Det vil redusere vår mulighet til å lykkes i omstillingen, nettopp fordi viktig kompetanse befinner seg i denne næringen.

Alle verdikjeder må forholde seg til lavutslippssamfunnet. De bedriftene som er i virksomhet fra 2050 og fremover må bestå bærekrafttesten. Utslippsfri energi er ikke nødvendigvis fornybar. Karbonfangst og lagring blir en viktig del av klimaløsningen. Både Norcem i Brevik og Yara på Herøya er flotte eksempelbedrifter på forskning og innovasjon når det gjelder karbonfangst. I fremtiden er det mulig å se for seg utslippsfri energi i form av hydrogen eller strøm fra norsk sokkel, mens CO2 fanges og lagres under havbunnen. Det er stor usikkerhet her, men vi kan ikke la være å forsøke. Dette er potensielt Norges viktigste bidrag.

Ikke grønt skifte med røde bunnlinjer. Vår administrerende direktør Kristin Skogen Lund har flere ganger sagt at det ikke blir noe grønt skifte med røde bunnlinjer. Omstillingen må styrke det private eierskapet, og basisen må være lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser. Det er fullt mulig å kutte utslipp gjennom knallharde nasjonale reguleringer som skyver industri og arbeidsplasser ut av landet. Men det redder hverken klimaet eller sikrer bærekraftig vekst og utvikling i det norske velferdssamfunnet.

NHO mener klimapolitikken, næringspolitikken og energipolitikken er tre sider av samme sak. Det er resultatet i verdiskaping og nye bærekraftige arbeidsplasser som må avgjøre hvilke virkemidler som tas i bruk.

 Nikolai Boye, Regiondirektør NHO Telemark