Positive signaler for Telemark

NHO Telemarks bedrifter vurderer nå markedssituasjonen mest optimistisk i hele landet ifølge NHOs ferske medlemsundersøkelse.

Publisert 18.12.15

Telemark

Både industrien, reiseliv, IKT og byggenæring bidrar til optimismen. Bedriftenes framtidsutsikter for 2016 er også positive og betydelig bedre enn landet for øvrig.

Norske bedrifter tegner et relativt dystert bilde av norsk økonomi i dag. NHO tror på ny oppgang neste år, men det vil være betinget av at politikken (skatt og finans) bygger opp om omstillinger og vekst.

Nesten 2600 av NHOs medlemsbedrifter har svart på Næringslivets økonomibarometer denne gangen. Tallene fra siste medlemsundersøkelse fra NHO tyder på at vi nærmer oss bunnen og at det kan snu mot slutten av 2016. Imidlertid er det svært mange usikkerhetsfaktorer. Usikkerhet som ikke blir mindre med den ekstraordinære asyltilstrømmingen.

Veksten i norsk økonomi er svak nå ved slutten av året. De to sentrale indikatorene i undersøkelsen, markedssituasjon og sysselsettingsvekst, viser begge de laveste tallene siden etterdønningene av finanskrisen. Arbeidsmarkedet i Telemark har utviklet seg betydelig svakere enn landet for øvrig de siste årene. I 2015 har vi beregnet sysselsettingsoppgang på 0,8 prosent (noe høyere enn landet totalt). Det er svarene fra NHOs Økonomibarometer og SSBs AKU statistikk 3 kvartal (fylkestall og bransjetall) som ligger til grunn for vekstanslaget 2015. Tall for skatteinngangen i siste periode av 2015 indikerer også en mer positiv utvikling hittil i år. Også for 2016 anslåes sysselsettingsveksten i Telemark å bli om lag som landsgjennomsnittet med 0,3 prosent.

Med en fortsatt befolkningsvekst i arbeidsdyktig alder har yrkesfrekvensen falt sterkt siste år. Ledighetstallene fra Nav viser imidlertid ingen økning per september i år.

I den industrielle del av sysselsettingen har utviklingen vært positiv hittil i år. På landsbasis er det sterk nedgang for varegruppene maskiner, metallvarer og elektronisk industri. Det skyldes et stort innslag av oljeleverandører innen denne industrigruppen. Det er ikke ventet samme utvikling for industrien i Telemark. Dersom eksportutviklingen i 2015 tar seg opp kan flere industribedrifter få sysselsettingsvekst i 2016.

Den industrielle verdiskaping i Telemark domineres av to sterke industrielle klustre.  I Grenlandsregionen er det et kompleks industrielt miljø med et mangfold av varegrupper fra næringsstatistikken - som maskiner, metallvarer og kjemisk industri. Disse representerer over 50 prosent av den industrielle verdiskaping i fylket. I tillegg har Telemark en solid kraftsektor. Andelen av verdiskapingen i industrien har vært sterkt synkende i flere år. Trenden synes nå å ha snudd ettersom flere næringsgrupper nå er i vekst.

Telemark har hatt en negativ utvikling både når det gjelder i igangsatte boliger og yrkesbygg. Igangsettingstallene for boliger har vært positive siste halvår i år. Utviklingen er mest positiv for anleggsbedriftene. Totalt sett vil byggevirksomheten få en svak utvikling gjennom 2016 i fylket. I det øvrige næringslivet har det vært sysselsettingsvekst både i reiseliv og varehandelen, mens finans og forretningsmessige tjenesteyting har hatt en klar negativ utvikling.

Det grunn til å vente den samme tendensen i sysselsettingsutviklingen i 2016 som siste halvdel av 2015.  Offshore relaterte bedrifter vil fortsette reduksjonen i sysselsettingen. Dette vil i mindre grad berøre Telemark. Det industrielle miljøet i Telemark kan dra nytte av ledige kompetanse fra Vestlandsfylkene og bidra positivt til industriens omstillingsbehov i de kommende årene.

Nikolai Boye
Regiondirektør
NHO Telemark