Regionreformen og Telemark

Tirsdag den 5. april offentliggjorde Regjeringen stortingsmeldingen “Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver”.

Stortinget

Stortinget Fotograf: Stortinget

Publisert 27.05.16

Telemark

Det er stortingsflertall for en regionreform, og fylkeskommunen kan derfor bli historie. Regionenes nye rolle, struktur og oppgaver er derimot ikke endelig avklart. En ny proposisjon om nye oppgaver og roller kommer våren 2017. Fylkeskommunene blir nå utfordret på samme måte som kommunene i kommunereformen. De må selv finne løsninger. 

I NHO Telemark mener vi at Regionreformen er realistisk, gitt at Stortinget ønsker et folkevalgt regionnivå. 

Fremtidens regioner formes nå. Det er nå fylkespolitikerne kan og bør ta initiativ til å forme fremtidens regioner. Flere ser dette. I NHO Telemark er vi fornøyd med at Vestfold, Buskerud og Telemark er i dialog. Det samme gjelder i Akershus og Østfold. Agderfylkene har tatt opp tråden igjen, tross folkeavstemning for noen år siden som gikk imot en sammenslåing. Lengst har Trøndelagsfylkene kommet. Den 27. og 28. april vedtok Sør- og Nord Trøndelag fylkeskommuner to likelydende vedtak om sammenslåing. De har gjennomført en god prosess med fokus på innhold og oppgaver for den nye regionen. 

I NHO Telemark har vi fått klar beskjed fra våre medlemsbedrifter om at kommunereformen er viktig. Målet er å få en kommunestruktur som bidrar til gode og forutsigbare rammebetingelser for bedriftsutvikling og vekst. I tidligere kronikker har vi vist hvorfor færre og større kommuner er viktig for næringslivet. Dette av hensyn til bl.a. effektivitet, klima og miljø, styrke, større fagmiljø og fremvekst av bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det er de samme hensyn regionene må ivareta. Tidligere het det at fylkeskommunene skulle være ledende regionalutviklere. Dette bør også være en ambisjon for fremtidens regioner. Og det er nødvendig at man strekker seg enda lenger enn hva dagens fylkeskommuner kan vise til av resultater.   

Det er uklokt å tro at man er seg selv nok. Vi håper at våre regionale politikere i Telemark er sitt ansvar bevisst og ikke låser seg til dagens fylkesgrenser. Ikke bare vil det være urealistisk og en taktisk bommert å velge og stå alene, men det vil være direkte uklokt å tro at fylket er seg selv nok.

En fersk undersøkelse i Kommunal rapport avslører kommune-Norges tilstand. Telemarks kommuner har store utfordringer. Det er ikke mange av våre kommuner som glitrer på lista. Da har vi ikke råd til fylkespolitikere, som hevder at Telemark er så spesiell at vi må stå alene. Det vil være hemmende for fremtidig verdiskaping og vekst i Telemark, viss ikke våre politikere evner å samle seg om en felles region. 

NHO Telemark mener at oppgavefordelingen mellom stat og region bør håndteres på det mest egnede nivået, ut fra effektivitets- og kompetansehensyn. Vi står foran viktige klimatilpassinger, utfordringer med å samordne areal- og transportplanleggingen, omstilling i næringslivet og utvikling av den kompetansen som samfunnet trenger. 

For næringslivet er det avgjørende at det skapes forutsigbare rammebetingelser. Vi ønsker en offentlig sektor som er en kompetent medspiller, slik at næringslivet påføres færrest mulig tids- og kostnadsbyrder. NHO Telemarks håp er at en slik reform også må gi en mer effektiv offentlig forvaltning. 

Vi trenger kompetanse, infrastruktur og se mulighetene. Satsing innen utdanning og samferdsel er vitalt for vårt næringsliv. Regionen vår trenger kompetent arbeidskraft, og god infrastruktur er spesielt viktig for oss i Telemark med lange avstander til markedet. 

I tillegg vil det være viktig å ta utgangspunkt i regionens styrke og muligheter. Vi er en ressursrik region, og den nye regionen må bli bedre i stand til å realisere verdipotensialet enn dagens fylkeskommuner har klart. 

Regionmeldingen viser til 10 regioner, men det er ikke usannsynlig at det blir færre. Bruk derfor ikke  energi på å kjempe for at dagens fylker blir egne regioner. Tenk heller på det beste for næringsliv og samfunn!

 Nikolai Boye
Regiondirektør
NHO Telemark