Ringer i Vannet

Et inkluderende arbeidslivsprosjekt

Publisert 11.04.14

Telemark

Ringer i Vannet et inkluderende arbeidslivsprosjekt fra NHO skal bidra til bærekraftig rekruttering gjennom økt samarbeid mellom attføringsbedrifter og næringslivet. Dette er lansert i hele Norge som en aktiv handling i forhold til den som av eller annen grunn har falt utenfor arbeidslivet. Det er altfor mange mennesker, unge så vel som eldre som ikke finner sin plass i dagens arbeidsliv. Ringer i Vannet omfatter NHOs attføringsbedrifter eller tiltaksbedrifter og alle våre 23.000 medlemsbedrifter med i alt 550.000 arbeidsplasser. I Telemark er 10 attføringsbedrifter med i prosjektet, og det er underskrevet avtaler med en rekke av våre medlemsbedrifter.

Tanken er at bedriftene skal rekruttere sine nye medarbeidere fra de som i dag ikke er en del av arbeidsstyrken. Attføringsbedriften skal bistå i denne prosessen med å finne riktig person. Hvis det er behov for tilrettelegging og kompetanse skal de bistå med dette. Prosjektet skal være som en forundringspakke inneholdende tre gode ting i en. Bedriften skal få den kompetansen som den trenger, personen som blir ansatt får bedre økonomiske levekår, og mulighet til å delta på arbeidslivets arena med sine kvalifikasjoner. Samfunnets utgifter til langvarige helserelaterte ytelser blir lavere.

Prosjektet er realisert i samarbeid med NAV Telemark, attføringsbedriftene i fylket, LO Telemark og medlemsbedrifter i NHO Telemark.

Dette er et viktig prosjekt både for individ og samfunn. Mobilisering av langt flere personer i ytterkanten av arbeidslivet er viktig både for næringslivet og samfunnet. Flere attføringskandidater har kommet seg ut i fast jobb allerede. Prosjektet har dessuten gitt praksisplasser, kurs og opplæring.

I Telemark er det 45174 personer i arbeidsfør alder som enten er midlertidig eller varig utenfor arbeidslivet. Det er ikke bærekraftig verken for fylket eller landet at vi stiller oss i en posisjon der vi taper store inntekter ved at for mange står utenfor arbeidslivet. Tapet er stor stort for samfunnet, for den som står på utsiden av arbeidslivet og for bedrifter som mangler arbeidskraft.

Kostnaden ved at for mange står utenfor arbeidslivet er flere. NAV Telemark utbetaler årlig store beløp til arbeid og relaterte ytelser. I tillegg til dette kommer den tapte verdiskapningen i fylket og inntektstapet til den enkelte. Dette som følge av utbetalingen fra NAV som oftest er lavere enn ordinær arbeidsinntekt. Vi har en betydelig mulighet til å redusere kostnadene framover ved å få flere inn i det ordinære arbeidslivet. Potensialet er stort.

Hva vil mulige innsparte midler kunne brukes til? Vi snakker mye om å bygge ny infrastruktur med og uten egenbetaling i Telemark for øyeblikket. Noen få prosentsatser ned i trygdeutgifter gir fort store millionbeløp i samfunnsmessig gevinst. Vi kunne benytte pengene til samfunnsnyttig innsats som for eksempel ny infrastruktur, bedre utdannings-og kulturtilbud.  Dermed ville vi kunne øke vår regions attraktivitet som bo- og arbeidsregion og utvikle nye arbeidsplasser. Lista kan bli lang og nøkkelen ligger i å utløse potensialet hos de som befinner seg på utsiden av arbeidslivet.

Potensialet for å gjøre utgifter til inntekter krever at mange jobber sammen slik som i prosjektet Ringer i Vannet.  Bedriftsledere og offentlige arbeidsgivere må i langt større grad enn i dag våge og satse på mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. NAV må sammen med attføringsbedriftene finne de gode virkemidlene som gir varig tilknytning til arbeidslivet, og som reduserer risikoen arbeidsgivere tar med å åpne dørene til det ordinære arbeidslivet. Vi som arbeidstakere må ta imot nye kolleger på en fordomsfri måte, og hver og en av oss må se på arbeidslivet som et gode og en verdi. Arbeidslivet er en friskhetsfaktor som oftere bør brukes som et virkemiddel for bedre helse enn sykemelding og fravær.

Vi definerer prosjektet Ringer i Vannet som et viktig svar på de politiske forventninger NHO fellesskapet og våre medlemsbedrifter stilles overfor. Dersom vi lykkes med Ringer i Vannet, vil vi også lykkes med å tydeliggjøre oppfølgingen av delmål 2 i IA-avtalen. Ringer i Vannet innebærer også at attføringsbransjen i større grad retter inn sin virksomhet mot å formidle arbeidstakere til arbeidslivet.

Det er også oppfølgingen av IA avtalen som er NHO-fellesskapets motivasjon for å gjennomføre Ringer i Vannet, og oppfølgingen av avtalen er en viktig effekt av prosjektet. Overfor våre medlemsbedrifter i Telemark vil vi legge vekt på deres mulighet for å rekruttere nødvendig arbeidskraft på en god og bærekraftig måte. Vårt mål er at alle skal unngå og stå utenfor og heller ta del i arbeidsfellesskapet.

Les også artikkelen i Varden