Se etter ringer i vannet

Mange bedrifter opplever vanskelige tider med lav etterspørsel etter arbeidskraft.

Publisert 23.11.15

Telemark

Men på tross av at ledigheten øker, trenger flere bedrifter i Telemark fortsatt arbeidskraft. Mange mennesker har av ulike grunner havnet utenfor arbeidslivet. Prosjektet «Ringer i Vannet» forsøker å koble mennesker uten jobb og NHO-bedrifter med rekrutteringsbehov i tråd med IA-avtalens intensjon.

Det er bra for den enkelte og for fellesskapet at så mange mennesker som mulig får sjansen til å bidra med det de er, og det de kan. Hvis derimot mange faller utenfor arbeidslivet, kan det ha alvorlige konsekvenser både for de som står uten jobb og for samfunnet. Kostnaden ved at for mange blir stående utenfor arbeidslivet er flere. Nav Telemark utbetaler årlig store beløp til arbeid og relaterte ytelser. I tillegg til dette kommer den tapte verdiskapningen i samfunnet, og den enkelte taper inntekt som følge av lavere utbetaling fra Nav.

Flyktningsituasjonen øker utfordringen med utenforskapet, og behovet for å finne gode inkluderende løsninger. Rask og økt integrasjon i arbeidslivet gir betydelig mulighet for reduserte kostnader.

Det er mye god og nyttig kompetanse hos flyktningene. Den bør det legges til rette for å ta i bruk. Derfor må flyktningene orienteres mest mulig inn mot arbeidslivet. Imidlertid er situasjonen at flere blir sluset inn på helserelaterte ytelser i Nav når den egentlige utfordringen er at de ikke får seg en jobb som passer til den kompetansen som de har.

NHOs «Ringer i Vannet»-prosjekt er en av løsningene. Prosjektet omfatter alle NHOs attføringsbedrifter hvorav 9 i Telemark. Målsettingen med prosjektet er at medlemsbedriftene skal kunne rekruttere blant dem som i dag ikke er en del av arbeidsstyrken. Attføringsbedriften skal bistå i denne prosessen.

Fra attføringsbedriftene har flere enn 800 mennesker fått jobb i NHOs medlemsbedrifter hittil i år. I Telemark er tallet 134 personer som er formidlet. Dette er en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet.

Mens det før ble lett etter jobber som passet litt til personen, søkes det nå etter personer som passer helt til jobben. «Ringer i Vannet» garanterer oppfølging av NHO bedriften før, under og etter at bedriften har tatt inn relevant kompetanse. Dette er en form for skreddersøm som passer næringslivet godt.

Potensialet er stort. Mulighetsrommet for å gjøre samfunnets utgifter til inntekter krever at mange jobber sammen. Bedriftsledere i det private næringsliv og offentlige arbeidsgivere må i langt større grad enn i dag våge å satse på mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Nav må sammen med attføringsbedriftene finne de gode virkemidlene som gir varig tilknytning til arbeidslivet, og redusere risikoen som arbeidsgivere tar med å åpne dørene til det ordinære arbeidslivet. Vi som arbeidstakere må ta imot nye kolleger på en fordomsfri måte, og hver og en av oss må se på arbeidslivet som et gode og en verdi.

Arbeidslivet bør brukes langt oftere som et virkemiddel for bedre helse enn sykemelding og fravær. Siden «Ringer i Vannet» startet i 2013, har vi om lag 3000 suksesshistorier som bekrefter dette, og mange av dem i Telemark.

«Ringer i Vannet» er en viktig oppfølgingseffekt av delmål 2 i IA-.avtalen. Vi har som mål at alle skal unngå å stå utenfor og heller ta del i arbeidsfellesskapet.

Dette handler om å skape et mer åpent og inkluderende arbeidsliv. Her har næringslivet en viktig jobb å gjøre – arbeidslivet må åpnes opp. De bedriftene som kan, bør prøve å endre dette mønsteret. Se etter «Ringer i Vannet».

Nikolai Boye, direktør NHO Telemark og Vestfold

Denne artikkelen har også stått i dagens Varden. Klikk her