Statsbudsjettet 2015 Riktig kurs, men kunne vært enda modigere

”Dette statsbudsjettet går i riktig retning, men kunne ha vært enda modigere ,” sier regiondirektør Nikolai Boye som en kommentar til budsjettet. Han er tilfreds med at dette budsjettet i større grad enn de foregående bruker penger til å skape fremtidig vekst gjennom skattelette og investeringer i" hard og myk infrastruktur"; veg og bane og utdanning.

Regiondirektør NHO Telemark Nikolai Boye

Publisert 08.10.14

Telemark

Det er en viktig impuls og vekstfremmende for Telemark. Vår økonomiske stiuasjon preges i øyeblikket av lavt investeringsnivå. Det er bra med skatteendringer som reduserer bedriftenes kostnader og stimulerer til økte investeringer i vår økonomi," sier Nikolai Boye.

Veg og bane:

Statsbudsjettet for 2015 legger opp til en 10 % realvekst i forhold til tilleggsproposisjonen i 2014 til samferdsel. Det er satt av 8 mrd. til store vegprosjekter, 1,7 mrd. til jernbane og 200 mill. kroner økning til fylkesvegene.

NHO er godt fornøyd med at regjeringen nå øker tempoet for å følge opp målene i Nasjonal transportplan. Det gir mulighet for å realisere viktige vei- og jernbaneprosjekter for næringslivet. Etterslepet i forhold til Nasjonal transportplan reduseres, men det er helt nødvendig at satsingen økes ytterligere for å ta igjen resten av etterslepet så raskt som mulig. NHO er også fornøyd med økt bruk av alternative finansieringsformer, bl.a. nye OPS-prosjekter.

 "Det er spesielt gledelig at vi får økte midler til planlegging av E 18 gjennom Bamble og økt standardheving opp til 110 km per time med mulig oppstart på veibyggingen innen 2016. "En felles god innsats fra politikere og næringsliv har bidratt til dette og bør inspirere til videre samarbeid mellom aktørene i Telemark." uttaler Boye. Han er også glad for de ekstra pengene som kommer til fylkesvegene 56 mill., og i tillegg rentekompensasjonsmidlene som kan gi Telemark 113 millioner i nye penger til investeringer og drift og ta inn noe av etterslepet. 500 millioner kroner til den videre planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet er bra, og 1,4 milliarder til kroner til Eidangerparsellen mellom Larvik og Porsgrunn er viktig.

Formuesskatt

Reduksjonen i formuesskatten er det største kuttet vi har sett så langt. Det er positivt at reduksjonen først og fremst kommer i skattesatsen som vil ha størst betydning for bedriftene. Men reduksjonen er mindre enn forventet, og vi opplever skuffede medlemmer i dag. Derfor forventer vi en klar forpliktelse til ytterligere nedtrapping av formuesskatten i 2016 og 2017. 

Utdanning:

"Regjeringen har kunnskap og skole høyt på sin prioriteringsliste. Da er det skuffende at ikke lærlingtilskuddet øker. Vi har stort frafall fra fagopplæringen og utfordringer med svart arbeid i byggebransjen. Det er også mangel på lærlingplasser innenfor enkelte fag. Derfor bør virkemidler som kan bidra til å ansette lærlinger og lykkes som seriøs lærebedrift, styrkes. Her hadde NHOs medlemsbedrifter forventet mer",sier Boye.

NHO er imidlertid fornøyd med etterutdanning av lærere og vekst på næringsrettet forskning. Det er bra at SkatteFUNN-ordningen forbedres, men økning av timesatsen hadde vært et mer effektivt virkemiddel for mer forskning og utvikling i bedriftene.  

Viktige næringer i Telemark og hvordan statsbudsjettet påvirker disse: 

Prosessindustrien

Regjeringen ønsker å bevilge 300 millioner kroner til den nye CO2-kompensasjonsordningen for industrien. Denne rettighetsbaserte ordningen skal kompensere for økte kraftpriser som følge av EUs klimakvotesystem. Formålet er å hindre karbonlekkasje fra industrien i Europa til land med mindre stram klimapolitikk.

Byggenæringen:

Viktig at regjeringen nå innfører støtteordninger for ENØK tiltak i husholdninger, men synd at vi ikke får på plass ROT fradraget. Det burde vært rom for å endre permitteringsreglene for å unngå oppsigelser.

Nøytral merverdiavgift

Det er positivt at NHO har fått gjennomslag for nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene. Dette betyr at private bedrifter kan levere tjenester på like vilkår, uten en konkurranseulempe på 25 prosent.

"Her åpner det seg et nytt marked for bedriftene i Telemark, særlig når helseforetakene blir en del av dette regimet i 2016. De bør bruke tiden godt frem til da og sørge for å ha gode tjenester og produkter til et marked som i dag er over 40 mrd. bare på Innlandet" oppfordrer Boye

 Netthandel

"Regjeringen foreslår å øke grensen for merverdiavgiftsfri netthandel fra utlandet. Dette er et uklokt forslag som bør endres gjennom behandlingen i Stortinget. Penger på statsbudsjettet må gå til det som styrker norsk konkurranseevne, ikke undergrave norske arbeidsplasser. Med dette forslaget vil særlig arbeidsplasser innen handel i distriktene bli truet", sier Nikolai Boye.

Reiseliv:

Det foreslås kutt i markedsføring for Norge med 40 mill. Dette vil også redusere markedsføringen av Telemark i noen grad.

 Mediabransjen:

Lik mva papir og nett er viktig for at mediehusene skal klare omstillingen i forhold til publikums nye lesevaner og bruk av nye medier.