Statsbudsjettet 2016 Unntaksbudsjett

- Dette er et budsjett som er skodd for det vinterføret norsk økonomi er inne i, sier regiondirektør Nikolai Boye i NHO Telemark

Publisert 07.10.15

Telemark

- Det tas tydelige grep – både kortsiktige og langsiktige – som er med på å sikre omstillingen norsk økonomi går gjennom, sier Boye

Med lavere aktivitet i olje- og gassektoren og stigende arbeidsledighet mener NHO det er viktig med målrettede tiltak – som bør reverseres når økonomien snur. Det svarer budsjettet på, mener Boye. Samtidig satses det på vekstfremmende tiltak som skal gi god omstilling på lengre sikt, som skattelette, samferdsel, forskning og innovasjon.

Veg og bane:
At det satses stort på samferdsel, og tar igjen etterslepet i forhold til Nasjonal transportplan vil bli tatt godt imot av norske bedrifter. Det er bra at regjeringen prioriterer midler til veiinvesteringer som henger etter. For næringslivet er det også viktig å styrke vedlikehold av jernbanen, slik at driftsstabiliteten økes og vedlikeholdsetterslepet reduseres. Det er viktig at bygging av E134 på strekningen Gvammen-Århus i kommunene Hjartdal og Seljord vil gå som planlagt.  Prosjektet har en kostnadsramme på 2,3 milliarder ventes åpnet for trafikk i 2019.

Videre er det gledelig at det er bevilget midler til oppstart av strekningen Skyggestein- Skjelbredstrand på riksveg 36, rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres

med en investeringsrammen for Telemark i 2016 blir med dette 113 millioner kroner og rentekompensasjon på 7 819 000 kroner.  Foruten oppfølging av utbygging av Vestfoldbanen er det gledelig at det foreslås bevilgning til planlegging av Grenlandsbanen. Midlene brukes blant annet til å videreføre arbeidet med konseptvalgutredning for Grenlandsbanen, det vil si en jernbanestrekning for å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Det er også positivt at det i budsjettforslaget er det satt av 28,5 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige flyplasser. Fra 1. januar 2016 blir en ny tilskuddsordning innført. Notodden lufthavn er omfattet av den nye ordningen sammen med lufthavnene Ørland og Stord. Tilskuddet til den enkelte lufthavn blir fastsatt på bakgrunn av søknader fra lufthavnene

Det er imidlertid negativt at oppfølging av konseptutredning for videreføring av 4 felts E18 Langangen – Dørdal ikke er prioritert i budsjettet.            

Skattereformen
Skattelette virker. Derfor er det bra at regjeringen starter nedtrappingen av selskapsskatten, på vei mot et mer konkurransedyktig skattenivå. Det er viktig for å øke investeringene i Norge og for å skape og sikre arbeidsplasser. Vi trenger nå et bredt skatteforlik i Stortinget og en selskapsskattesats ned mot 20 prosent. Det er også positivt for norske bedrifter at kuttene i formuesskatten fortsetter, selv om kuttet burde vært større. Det er derimot negativt at momssatsen øker fra 8% til 10%. Det medfører økte priser på hotellopphold, kollektivtransport, kulturtilbud mm. For store deler av reiselivsnæringen vil det bety en forverring av en allerede konkurranseutsatt næring.

Utdanning:
-Regjeringen har kunnskap og skole høyt på sin prioriteringsliste. Det er derfor skuffende at lærlingtilskuddet øker med kun 2500 kroner per lærlingeplass. Denne økningen bør være større – den dekker ikke gapet på om lag 15 000 kroner mellom det en skoleplass og en læreplass koster. For å få flere læreplasser må vi redusere dette gapet. Her hadde NHOs medlemsbedrifter forventet mer, "sier Boye

Det er positivt at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til den nye Høgskolen i Sørøst-Norge (HSØN) til nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag, tre rekrutteringsstillinger i maritime fag og en rekrutteringsstilling i sykepleieutdanning. Videre foreslås det å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.

NHO er imidlertid fornøyd med etterutdanning av lærere og vekst på næringsrettet forskning. Det er bra at SkatteFUNN-ordningen forbedres, men økning av timesatsen hadde vært et mer effektivt virkemiddel for mer forskning og utvikling i bedriftene.

NHO og LO får også ønsket sitt oppfylt når regjeringen nå styrker satsingen på bedriftsintern opplæring (BIO). Her må vi gi regjeringen honnør for svært rask respons.

Viktige næringer i Telemark og hvordan statsbudsjettet påvirker disse:

Prosessindustrien
Innenfor den foreslåtte rammen på 341,4 millioner kroner til utbedring av farleder, prioriteres blant annet å starte arbeidet med å utbedre innseilingen til Grenland i kommunene Porsgrunn og Bamble. Tiltaket skal bidra til å ivareta sikkerhet og framkommelighet i farleden.

Det er imidlertid negativt at det foreslås en innstramming i rentebegrensningsregler for fradrag EBIT reduseres fra 30 til 25 pst, og regjeringen vurderes ytterligere reduksjon framover.

Det aller viktigste er regjeringen beholder en stabil politikk som sikrer lav kronekurs. Dette er viktig for konkurranseutsatt næringsliv.

Byggenæringen:
Det blir viktig at Telemark får sin andel tiltakspakken på 4 mrd. kr.hvor 2,5 mrd kr til vedlikehold av statlige bygg og vedlikehold på samferdsel

Reiseliv:
Økning av momssatsen vil slå negativt ut for reiselivsnæringen. Det betyr en prisøkning på overnatting, reiser, kulturtilbud, opplevelser m.m. Reiselivsnæringen er svært konkurranseutsatt og en økningen av momssatsen  vil ramme hardest i distriktene som i dag sliter med lav lønnsomhet.

 

Nikolai Boye
NHO Telemark
909 68986