Svar til Grenland, lokomotiv med sovevognmotor

I sin artikkel Grenland, lokomotiv med sovevognmotor den 17.10.14 etterlyser Torstein Foyn Heldal om Bypakke Grenland er kvalitetssikret og gått gjennom sikkerhetskontroller. Det har den, og jeg viser til denne uttalelsen gjort av Statens vegvesen Region Sør fra 5.juni 2013:

Publisert 22.10.14

Telemark

"Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland som ble ferdigstilt i januar 2010 samt i rapport fra den eksterne kvalitetssikringen (KS1) av KVU'en som forelå i juli 2011. Rammer for videre planlegging på bakgrunn av KS1 ble gitt i brev fra Samferdselsdepartementet datert 1.mars 2012.

Arbeidet har vært utført i regi av Bystrategisamarbeidet i Grenland med representanter fra Telemark fylkeskommune, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan kommuner og Statens vegvesen. Styringsgruppa for arbeidet har bestått av fylkesordfører og ordførerne i de fire kommunene, Statens vegvesen og Jernbaneverket. 

Citiplan AS, Cowi AS, Rambøll Norge AS og Asplan Viak AS har vært engasjert av Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune som rådgivere i arbeidet med prosjektledelse, trafikkberegninger, tiltak og finansieringsordningen for Bypakke Grenland.

Eva Preede, Samfunnsseksjonen har vært prosjektleder i Statens vegvesen Region sør ved utarbeidingen av denne rapporten."

I tillegg kan jeg nevne at fylkesdelplan for infrastruktur i Grenland med felles retningslinjer for areal og transport ble godkjent i Miljøverndepartementet i 2003 og ligger til grunn for Bystrategi Grenland-samarbeidet. Konseptvalgutredningen for Grenland, KVU/KS1 er en kvalitetssikring av denne planen, og regjeringen godkjente denne våren 2012. Parallelt med behandlingen av konseptvalgutredningen er det utarbeidet en mulighetsstudie for bompengefinansiering av konseptvalgutredningens fase 1. Det er denne fasen som nå konkretiseres i Bypakke  Grenland. 

Samfunnsmål for transportsystemet ble definert slik i konseptvalgutredningen: " Bedre framkommelighet for nærtrafikk, bedre forhold for kollektivreisende, gående og syklende."

Det ble formulert to prosjektutløsende behov:

Behov for framkommelighet for nærtrafikken.

Behov for overføring av persontrafikk fra bil til kollektiv, gange og sykkel

Konseptvalgutredningen anbefalte et konsept gjennomført i tre faser:

Fase 1. Optimalisere dagens vegnett.

Fase 2. Styrke forbindelse til/fra E 18 og til riksveien gjennom bybåndet.

Fase 3 Tiltak for lokaltrafikken

Kommunene og fylkeskommunen ga i 2010 en felles høringsuttalelse hvor de støttet konseptvalgutredningens målsettinger og anbefalinger og anbefalte et konsept med utbygging i faser. Dette ble vedtatt i de respektive politiske organer i samarbeidet. Regjeringens vedtak av konseptvalgutredningen for Grenland ble oversendt fra Samferdselsdepartementet 1. mars 2012.

Høsten 2011 ble mulighetsstudie for Bypakke Grenland fase 1 behandlet i kommunene og fylkeskommunen, og administrasjonen ble bedt om å gå videre med nødvendig utredningsarbeid. De fire samarbeidskommunene og Telemark fylkeskommune vedtok med bakgrunn i konseptvalgutredningens anbefaling å etablere et finansieringsselskap høsten 2011. Dette ble formelt etablert i 2012.

Saken har for lengst vært gjennom en grundig planfase (over 10 år), og den har vært utsatt for en demokratisk behandling i forankringsfasen.  Jeg nevner også at i NHOs Samferdselsløftet II, innspill til NTP, foreslås full utbygging av alle tre faser i Grenland samtidig med et kostnadsestimat på 9 milliarder kroner. Dette støttes av alle NHOs 23000 bedrifter. Nå er imidlertid tida inne, og det haster med å gjennomføre Bypakke Grenland fase 1. Jeg minner om at fase 1 i henhold til Konseptvalgutredningens innstilling er forutsatt ferdigstilt i 2015!