Telemark fram mot 2040

Kommunene i Telemark er for tiden inne i en spennende utvikling om samarbeid og eventuelt sammenslåing.

Publisert 10.04.15

Telemark

Dette arbeidet har bakgrunn i at regjeringen har invitert alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. I vårt fylke avtegner det seg stadig nye samarbeidskonstellasjoner i forhold til kommunene i Vest-, Øst-, Midt-Telemark og Grenland.

Det vi kan konstatere er at framtiden mot 2040 har allerede begynt, og det er interessant at kommunene begynner å posisjonere seg. I NHO Telemark arrangerte vi rett før påske konferansen #7 millioner. Konferansen samlet 145 deltakere med sentrale beslutningstakere fra næringsliv, politikk og offentlig sektor for å belyse disse spørsmålene: Hvordan skal vi bygge Telemark for å møte utfordringene fram mot 2040? Hvordan sikre oss en plass blant vekstregionene? Hvordan styrke næringslivet? Hvordan styrke forvaltningens evne til å sikre og skape vekstvilkår for utvikling?

Statistisk Sentralbyrås prognoser for befolkningsutvikling fram mot 2040 viser at vi vil passere 7 millioner mennesker i landet vårt. Telemarks andel vil dessverre ikke være stor dersom vi ikke setter inn ekstraordinære tiltak. Mulighetene for å lykkes med dette er store dersom vi samarbeider om nye bo- og arbeidsmarkedsregioner uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Uten befolkningsvekst vil vi ikke oppnå stor vekst i nye etableringer og arbeidsplasser. Befolkningsvekst er et sunnhetstegn for utvikling i vårt fylke.

Grenland er motoren i Telemark, og vi må bli mer bevisst på holdningen om at det som er godt for Grenland er godt for øvrig deler av fylket og motsatt. Vi må bygge en kultur der vi kan glede oss over naboens suksess. Da må målene være klare og tiltakene gode. Til vår konferanse hentet vi inn representanter fra Hitra og fra Hamburg. Hitra kommune ligger vest for innløpet til Trondheimsfjorden, og den har de to siste årene vunnet NHOs NæringsNM for vekst. Dette NM måler antall nyetableringer, lønnsomhet, vekst og størrelse i næringslivet i Norges kommuner. Hvordan klarer Hitra å vinne NæringsNM ? Næringssjef og rådgiver for kommunen var krystallklare på at svaret er omforente mål, samarbeid, samhandling og samhold om vekstfremmende tiltak innen næringsliv, infrastruktur, bolig, skole og kulturliv.

Hamburg var for noen år siden inne i stagnasjon. For å sikre framtidig vekst og konkurranseevne for byen ble det satset på samarbeid med området eller delstatene rundt og etablert "Metropolregion Hamburg". Det er opprettet et samarbeid mellom by og land som er basert på forståelsen om at sammen er vi sterkere. Samarbeidet følger de etablerte bo- og arbeidsregionene uten hensyn til kommune- og fylkesgrenser. Det er utviklet langsiktige strategier uavhengig av den aktuelle politiske ledelsen i delstatene/kommunene. En rekke spennende prosjekter innen reiseliv, transport, klima/miljø, etablering av næringsklynger og aktiviteter med nytteverdi for både by og land er etablert. Dette har bidratt til en felles oppfatning som gjør at den enkelte kommune evner å se helheten og felles nytteverdi, Langsiktigheten bygger tillit til at alle drar nytte av samarbeidet før eller siden – det som er bra for deg er også bra for meg.

Kan vi tenke oss en Metropolregion Telemark/Grenland som omfatter også deler av nabofylkene i forhold til eksisterende bo- og arbeidsregioner? Kan en Metropolregion Telemark/Grenland styrke sin attraktivitet i forhold til Osloregionen?

Vi stilte våre deltakere på konferansen disse spørsmål. Hvilke tre faktorer synes du er viktig for at Telemark skal ta en større del av befolkningsveksten enn prognosen for Telemark forteller, og hvilke tiltak/aktører er nødvendig? Svarene som fikk høyest poeng var i denne rekkefølgen: infrastruktur, kommunesammenslåing og kompetanse. Dette er klar melding til våre politikere om at tiden for å bygge ny vekst og utvikling i Telemark er nå,- sier Nikolai Boye, regiondirektør i NHO Telemark.