Telemark i kommune-NM

I NHO Telemark har vi nylig presentert resultatene fra KommuneNM 2016. Det er ikke god lesing for Telemark.

Nikolai Boye

Telemark har store muligheter for langt større vekst, mener Nikolai Boye. Fotograf: Moment studio

Publisert 07.09.16

Telemark

Av 18 kommuner er det 10 som går tilbake. Noen av disse rykker mange plasser nedover på den nasjonale ranglisten. Vi har kun to kommuner, Porsgrunn og Bø blant de femti beste kommunene i landet.

I KommuneNM rangeres kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2015.

Småkommuner ender på bunn, og det er tankevekkende at de ofte sier nei til kommunesammenslåing. De 30 beste kommunene utgjør 42 prosent av befolkningen. De 30 svakeste utgjør kun 0,5 prosent av befolkningen. Mange større kommuner gjør solid framgang.

Porsgrunn er fylkets beste og har en beskjeden framgang, men mange markedsindikatorer rangeres fortsatt svakt. Arbeidsledighet og uføreandel trekker totalresultatet betydelig ned. Høy eiendomsskatt trekker også resultatet ned. Sterkest indikator er næringslivsvariasjon. Det betyr at Porsgrunn har et variert næringsliv selv med en meget høy andel ansatte i industrien.

Bø har hatt sterk framgang fra 2010 til 2014. Denne har imidlertid stoppet opp i 2015. Dette skyldes spesielt lavere nyetablering og privat sysselsetting. Det er stigende andel som er ansatt i offentlige relaterte stillinger i Bø spesielt i helse og undervisning. Best rangeres Bø på demografi. Beste indikatoren er unge i forhold til eldre, nr. 3 i landet.

Skien ligger svakt plassert tatt i betraktning størrelse. Landets sjette største by ligger helt ned på 136 plass, og har nesten ingen større byer bak seg på listen. På arbeidsmarkedet er Skien på 287. Indikatorene er i 2015 som i 2014 arbeidsledighet, deretter uføreandel og sykefravær. Det er små endringer i de fleste andre indikatorene. Beste rangering er Skien på høyere utdanning.

Porsgrunn og Skien er relativt like på næringsstruktur. Porsgrunn har høy andel sysselsatte innen industri og private tjenester, mens Skien har meget høye andeler innen varehandel og helsesektor.

Notodden og Kragerø er begge plassert på midtre del av ranglisten. Begge sliter med et svært svakt arbeidsmarked. Notodden er meget høyt oppe på indikatorene høyere utdanning, mens Kragerø scorer godt på næringsliv. Byen er nr. 33 i landet på nyetablering.

Det er store endringer i rangeringen for de små kommunene som ligger lavt på den nasjonale listen. Gode tall på arbeidsmarkedet skulle tilsi potensial for bedre plasseringer på øvrige indikatorer. Utviklingen på arbeidsmarkedsindikatorene er ofte ledende for resultatene for KommuneNM fram i tid. De fleste av våre kommuner har forbedringspotensial på sentrale arbeidsmarkedsindikatorer.

Nye investeringer i produksjonsutstyr og infrastruktur, veier, sykehus og skoler, vil bedre Telemarks produksjonsevne og skape ny vekst, utvikling og arbeidsplasser. Industrien investerer for tiden milliardbeløp, det offentlig investerer betydelig i nye skoler. Det gir gode signaler for bevaring av eksisterende og skaping av nye arbeidsplasser som sikrer både fylket og hele landet inntekter.

Telemark har store muligheter for langt større vekst. I NHO Telemark ser vi en utvikling som viser tydelig behov for en kommunereform. I KommuneNM løftes innbyggerstørrelse fram som en positiv faktor for vekst og utvikling.

Vi trenger større og mer slagkraftige kommuner i Telemark. Disse vil løse oppgavene bedre for innbyggerne og bedrifter. Kommunereform er viktig for å sikre god næringsutvikling. Kommunereform gir også muligheter for å tiltrekke seg og beholde kompetansen i kommunen, gir økt handle-og påvirkningskraft og bedre muligheter for å se areal- og infrastruktur i sammenheng. Hvor plasseres skoler, helseinstitusjoner, barnehager, aldershjem, industri, handel for størst effekt i forhold til veier, bane og havner. I tillegg vil kommunereform gi økte muligheter for mer kostnadseffektiv drift og gjennomføring av mer profesjonelle inkjøp.

Nikolai Boye
Regiondirektør
Telemark