Telemark trenger bedre fag- og yrkesopplæring

Vi vil at enda flere ungdommer enn i dag skal velge en yrkesfaglig utdanning. Og langt flere av de som påbegynner utdanningen må gjennomføre med fag- og svennebrev.

Publisert 07.10.15

Telemark

Telemark er et betydelig industrifylke i Norge, rikt på produksjon, tjenesteytende næringer, teknologi, vann, kraft og kunnskap. NHO Telemark ønsker mer fornybar industri i vårt fylke. Derfor er det gledelig at Elkem Solar, Biogren og Synsel ønsker å etablere seg i Grenland.

Telemark skiller seg ut både med stabil markedssituasjon og positiv markedsutsikt for 2016 til tross for dårlige utsikter i landet. Eksportbedriftene kan kompensere for noen av problemene hos oljeleverandørindustrien. En lav oljepris er hardt for norsk økonomi, men gir positive utslag hos europeiske handelspartnere som må kjøpe olje. Det vil gi økt etterspørsel etter produkter fra Telemark. En lav kronekurs har gitt eksportbedriftene forbedret konkurranseevne og muliggjør raskere omstilling.

Dersom vi skal opprettholde denne positive trenden trenger vi flere fagarbeidere og mestere. Det er bred politisk enighet om at vi har behov for dyktige fagarbeidere, ikke minst for å møte den digitale industrielle framtid og klimautfordringene.

NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene våre har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift sier at de har et stort behov for denne kompetansen. Når bedriftene etterspør denne arbeidskraften, må dette tas på alvor. Vi må bli like opptatt av mestere som av mastere sier nesteleder Hans Christian Gabrielsen i LO. 

Den 25. september i år lanserte NHO og LO sammen med alle ungdomspartiene i Norge et felles opprop for å styrke fagopplæringen. Innholdet i det felles oppropet er fremtidsrettet, godt og riktig. De politiske ungdomsorganisasjonene har en felles målsetting om at norsk- og yrkesopplæring skal gi de unge en samfunnsnyttig utdanning som utvikler selvstendige og dyktige fagarbeidere.

Vi vil at enda flere ungdommer enn i dag skal velge en yrkesfaglig utdanning. Og langt flere av de som påbegynner utdanningen må gjennomføre med fag- og svennebrev. Vi må finne måter å fange opp igjen elever som har avbrutt, og føre dem frem til fullført yrkesutdanning med høy kvalitet. 

Vi ønsker en fagutdanning som verdsettes høyt av samfunnet, og som gir muligheter for en attraktiv karriereutvikling. Det er i dag mer positiv oppmerksomhet om fagutdanningen enn tidligere, men vi har fremdeles en lang vei å gå for å nå hovedmålsettingen om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. 

Her må bedriftene ta ansvar, men også skolene og elevene selv. Det er viktig å bestå eksamen i alle fag, ha høy motivasjon og lavt fravær. Prosjekt til fordypning i bedrift kan være første møte mellom elev og fremtidig læreplass. Benytt denne muligheten!

Vi må ha flere læreplasser, og lærlingtilskuddet skal være det samme som en skoleplass koster. Det må bevilges mer penger til fylkene for å styrke samarbeidet mellom skoler og bedrifter. Bedre Vg3-tilbud for dem som ikke får læreplass og bruk av lærlingklausuler i offentlige anskaffelser. Skolene må få moderne og attraktive utstyrsparker. Gjennomgangen av utstyrsparken i regi av Kunnskapsdepartementet må resultere i betydelige statlige investeringer og oppgraderinger.

Vi må få flere fleksible opplæringsløp og bedre individuell tilpasning. Vi støtter flere vekslingsmodeller, 0+4-løp og praksisbrev for noen med særskilt tilrettelegging, men med mål om fullt fagbrev på sikt. Vi trenger en utvidet rett til videregående opplæring slik at gapet mellom ungdomsretten og voksenretten tettes. Retten til videregående opplæring skal bestå helt til fylte 25 år, slik at ungdom får mulighet til å gjøre omvalg, fullføre og ta yrkesfag etter vitnemål. Vi trenger en karriereveiledning som synliggjør yrkesfagenes muligheter. Rådgivningstjenesten må styrkes på skolene og samarbeid med eksterne karriereveiledningsressurser. Vi trenger en grunnskole som også verdsetter behovet for praktisk kunnskap. Skolene må gi elever mulighet til å utvikle sine praktiske ferdigheter, gjerne i samarbeid med bedrifter.

Nikolai Boye
Regiondirektør
NHO Telemark

Denne artikkelen har også stått i dagens Varden. Klikk her