Temadag om industrisatsing i Norge

Til tross for mange mørke skyer på industrihimmelen er det lyspunkter, men det står og faller på finansiering.

Publisert 16.10.15

Telemark

Det var budskapet fra de som var på scenen i forbindelse med temamøtet.

Møtet ble arrangert i regi av nettverkene Telemark Offshore, IndustriCluster Grenland og Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland hvor tema industrisatsing i Norge var  satt på dagsorden. Møtet samlet 50 deltakere fra de 3 nettverkene.  Først ut var seniorrådgiver Øyvind Slåke fra Norsk Industri som ga oss en status på hvordan det står til i industrien i dag og hvilke utfordringer og muligheter som ligger litt fram i tid. Han dro fram prosessindustrien som et eksempel på at eksportindustrien går godt om dagen på grunn av lav kronekurs og  lav rente. For dem gjelder det ikke bare være best i Norge, men best i eget internasjonalt eid konsern.  Det grønne skiftet har foregått i prosessindustrien i mange år gjennom nye prosesser og gjennom energieffektiviseringstiltak.

Han var klar på at klimautfordringene vil bli sentrale elementer i videre industrisatsing i Norge og i land som har de samme rammebetingelsene som Norge. Dette fordrer at ny industri må foreholde seg til et nytt regime.  For olje og gass sektoren er vi nå nede i en bølgedal, men takket være utbyggingen på Johan Sverdrup feltet er de flest underleverandører norske. Han berømmet leverandørindustrien for sin profesjonalitet og mente det blant annet skyldes det globale markedet som har åpnet seg i takt med utvidelsen av markedet til blant annet Staoil.

Verksdirektør Geir Ausland fra Elkem Solar i Kristiansand og prosjektansvarlig for Elkem Solars la fram planene om å etablere en fabrikk til å produsere solcelleblokker i RECs tidligere fabrikker 3 og 4 på Herøya. Han fortalte om prosessen så langt og hvordan utviklingen på verdensmarkedet for solpaneler har endret seg i løpet av de siste 10 årene. Markedet er stort og teknologien har endret seg slik at produktet er konkurransedyktig uten subsidier. Det er et stort marked og troen på å få til etableringen på Herøya mente han var god. Som alt annet vil det til syvende og sist være finansiering som er avgjørende om det blir en etablering.

Møtet ble avrundet med direktør Magnar Bakke fra Ineos Bamble/Noretyl som fortalte om markedssituasjonen og de mulighetene som ligger i nyinvestering i ny cracker. For å få til det er selskapet avhengig av at staten går inn med statsgaranti for et låneopptak på 7-8 milliarder. Dette er en sak som både NHO og LO har engasjert seg i lokalt sammen med Norsk Industri og LO sentralt over for NFD.   Seksjonsleder Gunnar Bråthen ga oss deretter en orientering om markedssituasjonen for Bilfinger Industriel Services i Telemark. Innenfor en noen av fagområdene er situasjonen bra, mens andre områder er det en nedgang og trangere tider. Til tross for dette har de 50 lærlinger