Skjenketidene bør være like - til 03.00

Tid for forutsigbarhet

For at reiselivet skal fortsette å være en sysselsettings- og integreringsmotor i Norge, trenger serveringsbedriftene forutsigbarhet rundt skjenketider.

LIK PRAKSIS: Alle kommunene i Telemark bør ha den samme skjenketiden, og den bør være klokka 03.00 mener NHO Telemark.

Publisert 09.05.16

Telemark

I disse dager reviderer kommunene i Telemark sine alkoholpolitiske handlingsplaner. Et av punktene som diskuteres er skjenketid. Det betyr hvor lenge kommunenes utesteder skal kunne servere alkohol. I henhold til alkoholloven har den enkelte kommunen rett til å utvide skjenketiden til klokken 03.00.

NHO Telemark mener at kommunene i Telemark bør utvide skjenketiden til 03.00. Vi legger vekt på tre argumenter.

Viktig for bolyst

For det første er et godt serverings- og utelivstilbud viktig for bolyst og trivsel i kommunene våre. En utredning om serveringsbransjen fra 2014 viser at innbyggernes hverdagsforbruk utgjør to tredjedeler av den samlede serveringsetterspørselen. Den sosiale betydningen av et godt utelivstilbud er særlig viktig for de unge. Det finnes flere eksempler på kommuner som mister gjester til andre nærliggende kommuner fordi nabokommunene holder åpent lenger. Dersom en kommune ønsker å holde på og tiltrekke seg nye innbyggere, må den legge til rette for et godt utelivstilbud.

Attraktiv turistdestinasjon

Et godt restaurant- og utelivstilbud er også viktig for å bygge en attraktiv turistdestinasjon. Å oppleve norsk natur og nyte lokal mat og drikke er ifølge Innovasjon Norges turistundersøkelse de to mest foretrukne aktivitetene for utenlandske turister i Norge. Mange turister, særlig de unge, vil også utforske nattelivet når de kommer til nye steder. Stengte dører klokken 02.00 eller tidligere vil være en skuffelse for mange. Å utvide skjenketiden, særlig i perioder med stor turiststrøm vil bidra til å styrke utelivstilbudet vårt. Det kan igjen føre til økt turisme.

Flere i jobb

Sist og kanskje viktigst av alt: Lengre skjenke- og åpningstid kan få flere i arbeid og gi økte inntekter til kommunene. Reiselivet er Norges største ungdoms- og integreringsnæring. 1 av 3 som jobber i næringen, er under 24 år, og nærmere 40 prosent har utenlandsk bakgrunn.

Selv om reiselivet opplever sterk vekst i verdiskaping og antall sysselsatte, merker næringen de økonomiske nedgangstidene. I et presset, oljerelatert norsk næringsliv er det viktig med forutsigbare rammebetingelser som stimulerer til vekst og økt lønnsomhet. I vanskelige tider må kommunene legge til rette for at flere kommer ut i arbeid. Reiselivsnæringen vil gjerne bidra, men verktøyene må være på plass.

Samarbeid fremfor innskrenking

Noen påstår at lengre åpningstider vil føre til mer vold og at det blir mindre trygt å ferdes på byen. Ifølge en rapport som Menon Business Econimics har laget, er det en sammenheng mellom alkoholkonsum og vold, men det er ingen eller forsvinnende liten sammenheng mellom skjenketider og vold. NHO Reiseliv mener et godt samarbeid mellom utelivsbransjen, politiet og kommunen er langt viktigere enn å stenge kranene en time tidligere. Salutt-prosjektet i Oslo kommune er et godt eksempel. Gjennom godt samarbeid er volden redusert med 70 prosent i Oslo sentrum siden oppstarten av prosjektet i 2011.

En time lenger skjenketid er ikke det som vil gjøre kommunen vår til et bedre sted å bo, men det kan bidra til økt sysselsetting og større verdiskaping. Telemark trenger begge deler.

Nikolai Boye
Regiondirektør
NHO Telemark