Tidlig innsats for yrkesfagene

Kronikk av Nikolai Boye, NHO Telemark

Gullsmed

Fotograf: Istockphoto

Publisert 07.04.17

Telemark

Tidlig start er viktig for at barn og unge skal tilegne seg ferdigheter. Det skal danne grunnlag for å lykkes i utdanning og arbeidsliv. Mange elever sliter med overgangen fra ungdomsskolen til videregående opplæring. De starter i videregående skole uten motivasjon eller basisferdigheter til å klare seg gjennom en teoritung hverdag i et klasserom. De har opplevd å mislykkes gjennom ungdomsskolen, noe som bare fortsetter og forsterkes på videregående skole. Resultatet blir at de havner i frafallstatistikken eller står bakerst i køen når læreplasser skal deles ut.

Noen av disse ungdommene kan nok næringslivet være med på å redde gjennom særskilt tilrettelagt opplæring eller for eksempel veksling mellom skole og bedrift. I NHO Telemark har vi vært ansvarlig for prosjektet "Fra talent til fagarbeider". Høsten 2011 startet 10 skoletrøtte elever i lære rett fra ungdomsskolen. Etter to og halvt år framsto de som flinke og pliktoppfyllende arbeidstakere. De har avlagt eksamen i matematikk, naturfag og engelsk, og alle fikk bestått. Ny vekslingsmodell fortsetter nå i fylkeskommunal regi. Mange kan med litt modning og tålmodighet bli flotte fagarbeidere og samfunnsborgere. Likevel må vi erkjenne at vi ikke kan lykkes med å ta til oss alle i en tid med stadig større kompetansekrav i arbeidslivet.

Noe av løsningen kan være at vi må begynne enda tidligere for å forebygge frafall og utenforskap. Regnestykket er enkelt både for den enkelte og samfunnet. Alle prognoser tilsier at vi trenger hver eneste Telemarking til å holde hjulene i gang i industrien, reiselivet, bygg- og anleggsnæringen, handelsnæringen, i omsorgstjenesten osv. Vi har ikke råd til å miste noen underveis, og derfor må innsatsen settes inn allerede i barnehagen. Forskning (bla.a. professor Mari Rege) viser at alle barn har godt av å gå i barnehagen. Her lærer man språk og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å takle overgangen til skolen. På skolen skal man raskt lære seg å skrive, lese og regne, men også praktiske evner er svært viktig for senere yrkesliv. Dette krever betydelig økonomisk og ressursmessig støtte som myndighetene må være villig til å bidra med.

Faget kunst og håndverk bør få en mye tydeligere og viktigere posisjon i skolen, og særlig den håndverksmessige biten må forsterkes. Ikke fordi alle skal jobbe med verktøy som voksne, men fordi det er en viktig bestanddel av almendanningen å forstå praktiske fag, utvikle motoriske evner og beherske manuelle og elektriske verktøy. Med praktiske fag mener vi ikke gamle nostalgiske sløydsaler. Men moderne skoleverksteder hvor tradisjonelt håndverk og bruk av materialer som tre, plast, tekstil og metall kan kombineres med moderne teknologi og skolekjøkken for matlaging. Alle skoler bør ha et skikkelig skoleverksted som kan danne en oase også for å yrkesrette basisfag som matte og naturfag. Praktiske eksempler gjennom å måle, veie og kjenne på fysiske lover er ofte den beste måten å forstå realfag på. Det er da lysten til å lære stimuleres.

Gjennom konferanser, møter og prosjekter har vi på ulike måter pekt på hvordan frafallet i utdanningsløpet kan reduseres og bidra til god tilgang på kompetent arbeidskraft til beste for NHOs medlemsbedrifter, samfunnet og den enkelte elev.

Mye er bra i Telemarks læringsliv. Dyktige fagarbeidere utgjør et viktig grunnlag for verdiskaping og konkurransekraft. Det legges ned store ressurser i dette arbeidet fra våre medlemsbedrifter.

For mange elever vil praktiske fag også bidra til å føle mestring. Mangel på mestring er kanskje den største trusselen mot læring. La oss slå et slag for skoleverksteder på alle barne- og ungdomsskoler i Telemark. Hvis skolene kan bidra til å sette dette på dagsorden, og motivere flere av sine dyktige lærere til å ta praktiske fag i bruk, kan vi fra næringslivet gjerne bidra med materialer, verktøy og kanskje til og med engasjerte personer som kan besøke skolene med råd og veiledning.

Nikolai Boye
Regiondirektør
NHO Telemark