Tilfreds med at pensjon ikke er tariffestet

- NHO er godt fornøyd med at det er enighet i frontfaget uten at det er avtalt hverken tariffesting av pensjon eller felles pensjonskasse. Dette betyr at vi har innfridd et hovedkrav fra NHOs medlemmer, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er tilfreds med at medlemsbedriftene beholder beslutningsmyndigheten over tjenestepensjonsordningene. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

Publisert 03.04.14

Rogaland

- Vi er tilfreds med at medlemsbedriftene beholder beslutningsmyndigheten over tjenestepensjonsordningene.  Dette er et viktig prinsipp, sier Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO.

- Hadde arbeidstakersiden fått det slik de ønsket, ville det påført bedriftene økte kostnader og svekket deres økonomiske bæreevne, sier hun.

I protokollen fra meklingen fremgår det at partene skal utrede flere sider av pensjonsspørsmålene basert på reglene om innskuddspensjon. Det skal utredes på hvilken måte den enkelte arbeidstaker kan få rett til å bestemme plassering og forvaltning av egne pensjonsmidler. Dette kan være en hensiktsmessig ordning bl.a i forbindelse med jobbskifte. Lovendringer, konsekvenser for eksisterende ordninger mv. kan behandles i utredningen. Det er enighet om at eventuelle endringer ikke skal innebære økte kostnader for bedriftene.

Utredningen betyr ikke noen form for tariffesting eller etablering av felles pensjonskasser. - En felles pensjonskasse, slik Fellesforbundet og LO krevde, ville ført til en monopolisering av pensjonsmarkedet. Dette ville vært ugunstig for alle og helt uakseptabelt for NHO. I stedet er vi blitt enige om å utrede alternativer som vil sørge for fortsatt konkurranse og et godt pensjonstilbud til den enkelte., Dette vil kunne gi den enkelte ansatte en helt annen styring og kontroll over plassering av egne pensjonsmidler, sier Skogen Lund.

- For oss er det grunnleggende at tjenestepensjon ikke tariffestes. Vi mener at tariffavtaler med to års varighet og trussel om streik ikke er egnet for å håndtere pensjonsutbetalinger som ligger 40-50 år frem i tid. Det er viktig å huske at alle arbeidstakere i dag er sikret en god pensjon gjennom Folketrygden og et obligatorisk tjenestepensjonsnivå fra arbeidsgiver. For mange kommer AFP på toppen. Hver bedrift må stå fritt til å tilby pensjoner ut over dette, basert på behov og bæreevne, sier hun.

Lavere lønnsvekst - Kostnadsnivået i Norge er for høyt sammenlignet med våre konkurrentland. Derfor gikk vi inn i årets oppgjør med et klart mål om at lønnsveksten måtte bli lavere enn i fjor. Vi skulle gjerne endt opp med en lavere lønnsøkning, men det er dog en reduksjon fra 2013 som gjør at vi viderefører det nødvendige taktskiftet for å få lønnsveksten ned, sier Skogen Lund.

Om rammen Det sentrale tillegget og kostnadene ved endringene i overenskomsten er beregnet til å utgjøre 0,6 prosent årslønnsvekst. På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås de lokale tilleggene til å utgjøre 1,5 prosent årslønnsvekst. I tillegg kommer overhenget på 1,2 prosent. Partene har i utarbeidelsen av anslaget for lønnsrammen forsøkt å ta tilstrekkelig hensyn til de økonomiske utsiktene.

- Samlet ventes oppgjøret å gi en årslønnsvekst i 2014 på 3,3 prosent for industriarbeidere, sier Skogen Lund.

NHO anslår, i forståelse med LO, at årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området blir 0,6 prosentpoeng lavere i 2014 enn i 2013.