Utfordrene lærekandidatsituasjon

Yrkesopplæringsnemnda i Telemark hadde et ekstraordinært møte i går for å følge opp formidlingssituasjonen av lærekandidater i fylke. Møte ble gjennomført på Vard, avd. Brevik.

Omvisning Vard lokale, avd. Brevik

Publisert 19.08.14

Telemark

Ved søknadsfristen den 01.03.2014 var det 867 søkere til læreplass. Dette er søkere til lærekontrakt og til opplæringskontrakt. Det er per dags dato underskrevet 500 lærekontrakter, 50 personer har gjort andre valg, og det er 280 søkere som ikke er blitt formidlet. Det er i år ca 25 søkere innen elektrofagene som ikke vil få tilbud om læreplass. Overtallighet av elever tilskrives feildimensjonering av skoletilbudet tidligere år. Balanseforholdet mellom skoletilbud og behov for læreplasser vil bli drøftet grundig i forbin delse med sak om dimensjonering av skoletilbudet 2015/2016. Tilsvarende utfordring finnes innen byggfag, teknisk industrielle porduksjonsfag og deler av service - og samferdselsfag.

Det er 74 søkere til opplæringskontrakt i bedrift. Ungdommene har søkt om opplæringsplass innen 9 ulike lærefag.

Årets formidling er krevende og viser at det er behov for alternative vg3 løp innen flere områder, og det vil bli opprettet et kvalifiseringsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet.

I tillegg til iherdig arbeid fra fagopplæringskontoret ønsker også medlemmene av yrkesopplæringsnemnda å påvirke både nye og eksisterende bedrifter til å ta inn flere lærekandidater.