Verdiskaping og valg

NHOs Økonomibarometer for andre kvartal 2015 viser at NHO Telemarks bedriftsledere ser mer positivt på framtida enn på lenge.

Publisert 17.07.15

Telemark

Det er et godt tegn for vekst og utvikling. Bypakke Grenland, Eidangerparsellen, den nye Århus- Gvammen tunnelen på E 134, og oppstart av parsellen Rugtvedt-Dørdal på E18 i 2016 vil være med å løfte Telemarks attraksjonskraft i betydelig utstrekning. Det letter næringslivets transporter, pendling, bosetting og ny næringsvirksomhet. Det er kun næringsvirksomhet som kan danne grunnlag for nye og attraktive arbeidsplasser.

Vi står foran kommune- og fylkestingsvalget 2015. Kommunene i Telemark er den viktigste tilrettelegger og premissleverandør for eksisterende så vel som nytt næringsliv. Vi trenger politikere som er omstillingsvillige, kan sitt næringsliv, som bryr seg om bedriftene sine, som tør å satse penger på bedriftene både nye og eksisterende, og som gir næringslivet klare, forutsigbare og langsiktige rammebetingelser.

Kommunereformen, viss kommunene i Telemark følger opp, gir mange muligheter for næringslivet. Større kommuner kan se transportløsninger, areal- og ressursforvaltning og by- og tettstedsutvikling i sammenheng innenfor felles bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Vi arrangerte i mars konferansen # 7 millioner. Gjennom konferansen ønsket vi å påvirke den politiske agendaen før valget i september. Vi satte søkelyset på hvorfor næringslivet trenger større og sterkere kommuner, og hvordan effektive regioner knytter bo-og arbeidsmarkeder sammen. Det ble laget regionkart for hvordan vi mener at framtidig kommunestruktur i Grenland, Midt- og Vest-Telemark bør være. Deltakerne på konferansen var klare i sine meldinger; sats på kommunesammenslåinger, infrastruktur og kompetanse!

Vi har invitert med alle 250 første- og andrekandidater til høstens valg på bedriftssafari i Grenland-, Midt-, Vest- og Øst-Telemarks kommunene i begynnelsen av august. Vi ønsker å øke forståelsen av verdiskapingen i Telemark. Da er NHOs KommuneNM for 2014 nylig blitt lansert.

NHOs kompetansebarometer viser at 60% av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Alle førstekandidatene til årets kommunevalg er invitert til å skrive under på en budstikke. I denne forplikter de folkevalgte seg til å arbeide aktivt for å sikre våre ungdommer en god utdanning, ta sin del av samfunnsansvaret og gjøre en grundig jobb med å hente inn informasjon om hvor det er behov for lærlinger. Videre sørge for at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelsene i sine respektive kommuner for å sikre yrkesfaglig kompetanse for fremtiden. Tilsvarende gjøres rundt hele landet. På NHOs Småting den 25. august i Fredrikstad overleverer Administrerende direktør Kristin Skogen Lund budstikka til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Politikerne i Skien og Kragerø har allerede undertegnet, og flere kommuner følger på.

Våre bedrifter gir uttrykk for at kvaliteten på studier ved universiteter og høyskoler vil styrkes gjennom et tettere samarbeid med næringslivet. En viktig sak for våre politikere blir kontakten mot Høgskolen i Sørøst-Norge. Høgskolens utvikling mot universitet for å bli best som kompetanseleverandør til næringslivet trenger støtte.

Energi- og klimapolitikk er et viktig påvirkningsområde for NHO. Aktuelt er stortingsmeldingen om helhetlig politikk for energi, klima og næringsutvikling, forhandlinger med EU om vår nasjonale forpliktelse utenfor kvotepliktig sektor. Et sentralt mål er å vise at bedrifter som Yara Porsgrunn, Ineos og Norcem Brevik med flere leverer teknologien som løser klimautfordringene.

Skattesystemet revurderes nå som følge av Scheel-utvalgets innstilling. Lave investeringer over hele fastlands Norge og internasjonal skattekonkurranse og skattetilpasninger gjør at skatten på bedriftsoverskudd i Norge må reduseres betydelig og erstattes av mindre veksthemmende skatter. I tillegg må formuesskatten reduseres betydelig.

Godt valg

Nikolai Boye
Regiondirektør
NHO Telemark.