Vi burde fått til mer enn vi gjør

Telemark må omstille og samordne tiltaksapparatet sier Nikolai Boye til Varden

Publisert 23.11.15

Telemark

Mer enn 3.000 arbeidsplasser i Telemark har forsvunnet siden 2008. En rekke aktører jobber for et rikere næringsliv, men er det slik at jo flere jo bedre?

Nei, mener Nikolai Boye, regiondirektør NHO Telemark. - Telemark er et godt stykke på vei når det gjelder planlegging. Det eksisterer strategiske handlingsplaner over hele fylket, men jeg opplever at det er for lite samordning mellom planene, og tiltakene for vekst er ikke målrettede og presise nok. De spriker for mye, sier Boye.  

Svak næringsutvikling   Ifølge en Regional analyse for Telemark 2014, skrevet av Knut Vareide og Marit O. Nygaard i Telemark forsking, viser rapporten at det i perioden etter finanskrisen i 2008 har vært en nedgang i antall arbeidsplasser i fylkets næringsliv på 5,9 prosent.   Den svake næringsutviklingen er mest framtredende i industrien, men i de siste årene har det vært en svak utvikling i nesten alle bransjer og næringstyper.   Samlet sett har Telemark nest lavest næringsattraktivitet blant fylkene i Norge.  

I Telemark er det mange ulike aktører som jobber for næringsutvikling. Noen av dem er Innovasjon Norge Telemark, Telemark fylkeskommune, Etablererkontoret (veiledning), Nav (tiltaksmidler), næringsselskaper, Grenlandskommunene med næringsseksjonene og Vekst i Grenland.

- Det er klart at med et slikt apparat som Telemark har så bør det ikke sprike, og effekten av ulike tiltak skulle ha vært langt større. De som har penger i dag er Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge. Mange av de andre aktørene har for lite penger, og det blir kapitaltørke, sier Boye.

- Jeg vil også få dra inn risikokapital og risikofond når det er snakk om midler. Dette må vi jobbe hardt for skal vi få finansiert nysatsing og gründervirksomhet. Vi må ha noen som kan støyten de første tøffe årene, sier Boye.  

Flere hundre millioner   De største aktørene er Innovasjon Norge Telemark, Vekst i Grenland og Telemark fylkeskommune. Tilsammen omsetter de for hundrevis av millioner kroner. Innovasjon Norge Telemark delte ut 174 millioner statlige kroner til ulike næringsfremmende tiltak i fylket i 2014. Lønn og drift av kontoret i Telemark kommer i tillegg .  

Telemark fylkeskommune og Telemark utviklingsfond (TUF) brukte rundt 100 millioner kroner i fjor.  

Vekst i Grenland er blitt grenlandskommunenes næringsavdeling. De har et budsjett i år på 13,3 millioner kroner. Av dette er 9,5 millioner avsatt til lønn mens 1,8 millioner går til å støtte bedriftsprosjekter, nettverk og markedstiltak. I tillegg trekker de på midler fra fondene Grenland næringsfond, Skien næringsfond, Kragerø kommunale næringsfond, Drangedal kommunale næringsfond og fondet Geneticum. Hittil i år er det gitt tilsagn/utbetalt nesten 2,6 millioner kroner.

Næringslivet må samordne seg   Høsten 2014 tok NHO et initiativ ovenfor fylkeskommunen og foreslo å sette sammen et bredt partnerskap bestående av selskaper, Høgskolen og kommuner som til daglig er ansvarlig for arbeid med næringsutvikling i fylket. For et par uker siden sendte fylkespolitikerne i Hovedutvalg for næring saken om regionalt partnerskap tilbake til ny utredning hos rådmannen.

- Jeg er glad for at det jobbes videre med det, selv om jeg ser at det nok vil ta enda ett år. Ser jeg på organiseringen slik den framstår i dag, så tror jeg løsningen er å samordne og omstille for mer målrettet innsats. I tillegg må næringslivet være tettere på, gjerne som en del i Hovedutvalget for næring. Det er næringslivet som står med skoa på og som vet hvor utfordringene ligger, slår Boye fast.

Denne artikkelen har også stått i dagens Varden.
Klikk her 1. Klikk her 2.