Hva er Norge203040?

Norge 203040 er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030.

#205

Grafikk: Norway203040

Publisert 16.01.18

Slå på lyset 2018

 

Mål for det nasjonale initiativet

Norge203040 har som mål å bidra til Norges klimamål med 40% kutt innen 2030 gjennom å: 

  • utvikle nye, samarbeidsbaserte, grønne forretningsmuligheter på tvers av partnernes selskaper
  • utveksle kunnskap om lavutslippsløsninger og forretninsmodeller på tvers av partnernes selskaper og sektorer
  • støtte innovasjonspolitikk som kan akselerere overgangen til lavutslippsøkonomien
  • bidra på den internasjonale arenaen med nasjonale eksempler som kan skaleres globalt

 Svalbard - arktisk testarena for omstilling til utslippsfrie løsninger


Norge 203040-koalisjonen har en visjon om et utslippsfritt Svalbard. Selskapene i koalisjonen – Snøhetta, DNV GL, Hurtigruten, Telenor, Ruter, Veidekke, Sparebank1, Xynteo, WWF og ZERO ønsker å bidra til at Svalbard skal bli et utstillingsvindu for gode løsninger, og konkrete prosjekter som vil lede Svalbard mot et nullutslippssamfunn. 

-Vi ser for oss utslippsfri energiproduksjon og energibruk

Også energieffektive bygninger i klimavennlige materialer og utslippsfri transport av folk og varer er endel av mulighetene. Svalbard har lang tradisjon for å utnytte naturressursene som finnes på land, og fremover bør det satses på bærekraftig utvikling av nye naturressurser, både til havs og til lands, for å opprettholde verdiskapende industrivirksomhet på Svalbard. I tillegg har Svalbard gode forutsetninger for klimavennlig turisme, forskning, og næringer som bidrar med teknologi verden trenger for å gjennomføre det grønne skiftet globalt. Vi ønsker at Svalbard skal få verdens mest effektive og miljøvennlige forvaltning av et arktisk territorium, for å inspirere og vise løsninger på klimautfordringen.