Bekjempelse av korrupsjon og økonomisk kriminalitet

Næringslivets sikkerhetsråd arrangerte seminar om korrupsjon og økonomisk kriminalitet

Publisert 05.03.14

Troms og Svalbard

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organiasjoner med formål å bekjempe økonomisk kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot politi, offentlige sikkerhetsmyndigheter og mot næringslivet.

NSR arrangerte et seminar om korrupsjon og økonomisk kriminalitet i Tromsø. Fordragsholdere fra Ernst & Young, PWC og BDO Forensic Service satte korrupsjon i perspektiv i en tid hvor temaet er svært aktuelt.

Bekjempelse av korrupsjon blir stadig viktigere i dagens samfunn. Korrupsjon koster EU 120 milliarder euro årlig. Korrupsjon er ikke bare en utfordring i EU, men rammer også norske virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. Korrupsjon er en trussel mot rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene fordi korrupsjon svekker etiske og moralske verdier. I et globalt perspektiv er korrupsjon det største hinder for sosial og økonomisk utvikling i den tredje verden. Korrupsjon skaper forskjellsbehandling og hindrer sosial rettferdighet. Den redelige konkurransen  blir undergravet(skaper konkurransevridning). Korrupsjon kan påføre bedrifter direkte økonomisk tap og tap av omdømme.

Daglig er norske bedrifter i grenselandet mellom vanlig kundepleie og korrupsjon. Grensen er ikke lett å trekke og det er ikke alltid beløpet som er avgjørende for om man har overskredet grensen til korrupsjon.  Konsekvensene ved utilbørlige handlinger er ikke alltid enkel å forutse, men kan være alvorlige, både økonomisk, omdømmemessig og samfunnsmessig.

KRISNO- undersøkelsen viser at 81 % av bedriftene i Norge ikke har foretatt en skriftlig sikkerhetsvurdering av bedriftenes risikobilde. En sikkerhetsvurdering av bedriftens risikobilde er viktig for bedriftens forbyggende arbeid mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet.  Når man ser på følgene av korrupsjon i norske bedrifter, er resultatet fra undersøkelsen bekymringsverdig.  Bekjempelse av korrupsjon starter ved egen virksomhet, og bedrifter er nødt til å vurdere trusler både fra innsiden og utsiden. Kunnskapen om hvorfor korrupte handlinger begås må også vies oppmerksomhet. For å kunne forebygge må man også vite noe om hvorfor.