Bilfritt sentrum – mulig om det gjøres riktig

Et bysentrum uten biltrafikk er ikke en dødsdom for et levende sentrum, men næringslivet vil ikke være uberørt. Det kan gi fordeler for noen og store ulemper for andre. Dette må politisk ledelse ta hensyn til i sin iver etter å begrense biltrafikken i Tromsø.

Skippergata i Tromsø

Skippergata: bilfri eller ikke? Fotograf: iTromsø

Publisert 09.06.16

NHO Arktis

Et bilfritt sentrum vil få ulike konsekvenser for ulike bransjer. Hotellet med mange kjørende kunder vil møte utfordringer mens restauranten og serveringssteder i samme gate kan vinne nye posisjoner.  Transportører og håndverkere vil bruke mer tid på forflytting og administrasjon og prosjektkostnader for kundene vil øke. Noen butikkvirksomheter vil flytte ut mens andre kommer inn. Byrådet må være forberedt på at næringsdrivende i sentrum vil søke ut til kjøpesenter hvor parkering og trafikkmønster er tilrettelagt for privatbilisme og løpende varelevering.

I Tromsø sentrum er det næringsmiksen som først og fremst vil endre seg når eller hvis sentrum blir bilfritt, men rekkefølgen av tiltakene er det vesentlige. Fremtidsrettede løsninger og gode alternativer til privatbilisme må være på plass før gater stenges, bommer settes opp og parkeringsplasser gjøres utilgjengelig.

Byrådet i Tromsø foreslår å gjøre en rekke tiltak for å begrense bilbruk og øke gang, sykkel og kollektivbruk i kommunen, og synes å ville gjøre det nå! NHO følger argumentasjonen om at grunntanken er i tråd med nasjonale føringer og grep som kan bidra til å nå klimamålsetninger og nasjonale forpliktelser. Gjort på riktig måte og i riktig rekkefølge og tempo er dette et forslag NHO Troms og Svalbard kan støtte. Bilfrie områder er attraktive; vi ser det i byer som Montpellier, München og Nürnberg. Vi ser derfor også at avgiftssystem i form av bompenger kan være nødvendig forutsatt at dette gjøres på en planmessig god måte.

For næringslivet er et attraktivt bysentrum avgjørende i konkurransen om å tiltrekke seg og beholde kloke hoder, samarbeidspartnere og turister. Men det er viktig å lære av de europeiske grønne eksemplene: I alle disse byene har man opprettholdt gater med biltrafikk for å sikre nødvendig transport.

Forutsigbar miljø -og byutvikling

I Tromsø er det vår største bekymring at løsningene synes å ha karakter av hastverk. Prøveordninger på seks måneder med stenging av en av de viktigste tilføreselveier til byen allerede i høst vil kunne påføre næringsliv i sentrum store, uopprettelige skader. Det vil ramme bedrifter som allerede opplever stor konkurranse fra handelssentra utenfor bykjernen. I Oslo har byrådet varslet grundige utredninger og dialog med næringslivet i veien mot bilfritt sentrum innen 2019, men i Tromsø kommer dialog i stand først etter varsel om stenging. NHO er bekymret for at tidskjema er for stramt og effektene for dårlig utredet. Vi anbefaler byrådet å ikke bli for kategoriske i sine vurderinger. Det beste kan bli det godes fiende og vi mener utviklingen av sentrum må gjøres gradvis og i dialog med næringslivet.

Langsiktighet, forutsigbarhet og dialog med næringslivet må legge grunnlaget for beslutninger om hvilke gater i sentrum som kan bli bilfrie.  Det er store forskjeller mellom områder i sentrum som kan blomstre enda mer og strøk som kan miste livsgnist ved en firkanta tolkning av hva en bilfri by må være.  Noen sentrumsområder har potensiale for enda flere forretninger med bærbare varer og kafedrift mens andre strøk har et større innslag av håndverkere og næringsvirksomhet som er mer avhengig av tyngre varetransport. 

NHO forutsetter at det etableres egne ordninger for trygg og enkel varetransport i de bilfrie områdene. Taxi, service- og håndverkertjenester må få tilgang hele døgnet. Det må finnes spesielle løsninger for beboere og hotellgjester.  Kollektivtrafikken må fortsatt bygges ut og de varslede 1000 nye p-plassene i fjell må være på plass før byrådet skilter om til bilfrie gater.  Selv med de nødvendige unntakene vil sentrum bli bedre for både gående, syklister og kollektivtrafikk.  

Tromsø vokser og mange forbinder en slik vekst med økt forurensning og lengre køer.  NHO ønsker en sterk økning i kapasiteten innen kollektivtransporten som ett av flere virkemidler for å skape en grønnere og mer effektiv by.  Samtidig er det slik at mange forbinder en grønn og bilfri by med svekket verdiskaping.  Slik trenger det ikke være.  NHO tror vi kan klare begge deler og skape vekst og attraktivitet i Tromsø gjennom en grønn utvikling.  Men da må vi legge vekk de mest firkantet forslagene som gjør seg bedre på et skrivebord i Rådhuset enn i virkelighet. Om vi i tillegg husker at vi bor og jobber i et arktisk vinterland hvor henting i barnehagen og storinnkjøp med sykkel neppe bli normen vinterstid kan dialogen fremover ta oss i ønsket retning.

Fredag 10. juni arrangerer NHO, Næringsforeningen i Tromsøregionen og Tromsø kommune åpent møte for næringslivet klokken 0800 på Kystens Hus. Vi håper alle som er opptatt av utviklingen av Tromsø vil delta i møtet med byråd for byutvikling og gi innspill til gode, fremtidsrettede løsninger for et levende sentrum.